/
/

Sjukdomar i sluten vård 1987–2011 – Inpatient diseases in Sweden 1987–2011

Den årliga statistikrapporten från patientregistret tar särskilt upp utvecklingen av antalet vårdade i större sjukdomsgrupper. Under 2011 vårdades knappt 840 000 patienter inskrivna på sjukhus med en sjukdomsdiagnos.

Sammanfattning

Socialstyrelsens patientregister har funnits i olika former och med olika benämningar sedan 1960-talet. Registret har varit heltäckande, det vill säga omfattande all sluten sjukvård, sedan 1987, och numera är rapporteringsskyldigheten utvidgad till att gälla även privat vård och läkarbesök i specialiserad öppen vård samt dagkirurgi. Den utvidgade rapporteringen från den öppna vården har ännu allt för stora brister för att den ska kunna användas för officiell statistik. Därför har rapporteringen i denna publikation avgränsats till sluten vård.

Totalt har 39,2 miljoner vårdtillfällen för 8,1 miljoner personer rapporterats in under perioden 1987-2011. Av dessa var 33,5 miljoner vårdtillfällen med sjukdom som huvuddiagnos. De resterande vårdtillfällena (5,7 miljoner) rör i huvudsak skador och förgiftningar. Antalet utskrivna patienter med sjukdom som huvuddiagnos har minskat från 882 000 patienter år 1987 till 837 000 patienter år 2011. Förändringar av antalet vårdade över tid för en sjukdomsgrupp kan ha flera orsaker:

  • Förekomsten av sjukdomen i befolkningen kan öka eller minska.
  • Behandlingsideologier kan förändras.
  • Ny teknik för diagnostik och behandling kan utvecklas.
  • Organisationen kan ändras och överflyttning kan ske till öppen vård.

Under den aktuella perioden har många nya medicinska åtgärder och behandlingsprinciper införts och fått fotfäste i sjukvården. Därtill har sjukvårdsorganisationen genomgått stora strukturomvandlingar. Sjukhus har lagts ner eller slagits samman, och tillgången till slutenvårdsplatser har minskat på många håll i landet. Det är förmodligen i första hand sådana förändringar som återspeglas i många av de ganska kraftiga förändringar som statistiken uppvisar för en del vanliga sjukdomsgrupper.

Den största procentuella minskningen har skett inom sjukdomsgruppen sjukdomar i ögat och närliggande organ där 75 procent vilket delvis beror på att vården avseende grå starr (katarakt) gradvis utförs i allt ökande omfattning i den öppna vården. Den högsta procentuella ökningen ses inom sjukdomsgruppen sjukdomstecken och onormala fynd, vilken ökade med 45 procent.

Antalet patienter som vårdades för influensa/lunginflammation ökade med knappt 6 000 (20 procent) mellan år 2010 och 2011. En bidragande orsak till ökningen kan vara att färre väljer att vaccinera sig mot influensa.

Publikationen innehåller endast uppgifter om antalet vårdade personer per diagnos och år. Ytterligare mått på vårdkonsumtionen, till exempel vårdtider och antal vårdtillfällen finns tillgängliga i Socialstyrelsens statistikdatabas. Där finns även uppgifter om operationer i sluten vård och i specialiserad öppen vård (dagkirurgi).

Variablerna i den statistik som publiceras här är huvuddiagnos, kön och ålder. Alla är av god kvalitet men huvuddiagnos är den variabel där det är mest problematiskt att uppnå hög täckning och god kvalitet. Bortfallet av denna uppgår till mellan 0,9 och 1,5 procent per år. Ytterligare omkring 10 procent av diagnoserna (7 procent på kapitelnivå) har bedömts som felaktiga i olika valideringsstudier, med stora variationer mellan olika sjukdomsgrup-per.

Uppgifterna om kön och ålder har hämtats via personnummer. Rapporteringen av personnummer för personer över 1-års ålder som bor i Sverige är i stort sett fullständig. Även för personer som bor utomlands och för nyfödda som saknar personnummer finns i hög utsträckning uppgifter om födelsedatum och kön. Bortfallet för kön och ålder rör sig bara om bråkdelar av en promille, och för hemortslän ett par promille.

Diagnosuppgifter rapporteras till patientregistret i kodad form enligt svenska versioner av Världshälsoorganisationens (WHO) internationella system för klassifikation av sjukdomar (International Classification of Diseases – ICD).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-18
ISBN: 978-91-87169-82-3
Format: POD
Antal sidor: 62
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr