/
/

Kartläggning av samverkansinterventioner med syfte att motverka en kriminell livsstil bland unga

Denna systematiska kartläggning beskriver utvärderade samverkansinterventioner som syftar till att förebygga att ungdomar och unga vuxna utvecklar en kriminell livsstil eller ge stöd till unga att lämna kriminella grupperingar. Socialstyrelsen har även studerat närmare om sådana interventioner bidrar till att förhindra återfall i brott.

Engelsk titel: A survey of interagency interventions aimed at preventing a criminal lifestyle among the young. Summary

Sammanfattning

Syftet med denna systematiska kartläggning är att sammanställa och beskriva utvärderade interventioner som a) har som mål att förebygga att ungdomar och unga vuxna utvecklar en kriminell livsstil respektive att ge stöd till unga att lämna kriminella grupperingar och b) bygger på samverkan mellan olika välfärdsaktörer. Vi har även studerat närmare om sådana interventioner bidrar till det utfall interventionerna förväntas ge.

Vi har identifierat 57 studier som utvärderar sammantaget 40 interventioner i Norden, USA och Storbritannien. I första hand har vi inriktat oss på effektstudier, det vill säga studier som jämfört utfallet för den grupp som fått en intervention med en kontrollgrupp som inte fått denna intervention.

I brist på effektstudier av nordiska interventioner har vi även inkluderat en mindre andel processtudier som alltså inte ger information om interventionens betydelse för utfallet.

Interventionerna har vi kategoriserat i breda lokala satsningar, utslussning eller eftervård, skyddstillsyn eller frivårdsprogram, kombination av pedagogisk och annan individuell behandling, avhopparprogram och övriga interventioner som inte låtit sig kategoriseras enligt ovanstående.

Det finns inget säkert vetenskapligt stöd för att samverkansinterventioner skulle fungera bättre än ordinarie insatser. Eftersom vårt kunskapsunderlag baserar sig på omfattande sökningar och även granskats av relevanta experter är risken liten att vi missat viktiga studier om sådana interventioner. I en minoritet av effektstudierna verkar interventionen i fråga kunna minska återfall i brott, medan majoriteten av studierna inte kan visa på en sådan effekt, allra minst i de fall då vi jämför dessa interventioner med traditionella interventioner.

Nästan inga nordiska interventioner har studerats med avseende på deras effekter. Istället koncentrerar vi oss i rapporten på vad som lyfts fram som goda förutsättningar och hinder för samverkan. I flera av studierna framhåller utvärderarna följande aspekter som viktiga förutsättningar: inledande lokal problemanalys, interventionens förankring på samtliga nivåer i kommunen, integrering i befintliga strukturer, fungerande kommunikationsformer, god kunskap om varandras uppgifter och roller, arenor för regelbunden kontakt samt de olika aktörernas lokalkännedom. Hinder för samverkan uppges vara: bristande samordning med befintliga program och arbetsformer, brist på systematisk uppföljning, okunskap om varandras arbetssätt och otydligheter i rollerna samt aktörernas olika tolkningar av sekretesslagstiftningen.

Det finns en mängd nordiska initiativ till samverkansinterventioner mot ungas kriminalitet men vi vill understryka att det behövs fler studier som använder sig av kontrollgrupper för att få kunskap om vilken roll dessa interventioner spelar för att förhindra att unga begår brott.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-14
ISBN: 978-91-87169-79-3
Format: POD
Antal sidor: 90
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Julia Grosse
075-247 30 00