/
/

Reglering av yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandling

I rapporten klargörs tillsynsansvaret och relationen mellan miljöbalken och annan hälso- och sjukvårdslagstiftning när det gäller yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Sammanfattning

Samtliga behandlingar och verksamheter, som beskrivs i denna rapport betraktas som yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandling och omfattas enbart av tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynsansvaret ligger hos kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnd och Socialstyrelsen har enbart en tillsynsvägledande roll.

De vanligaste riskerna vid yrkesmässig hygienisk verksamhet är smitta och allergier. Den som bedriver sådan verksamhet ska ha kunskap om risker i sin verksamhet, ska kunna göra en bedömning av riskerna samt förebygga dem. Rutiner för arbetet som förebygger att skada eller komplikation uppstår ska även tas fram av verksamhetsutövaren.

I denna utredning har Socialstyrelsen inte hittat något som skulle kräva ny lagstiftning för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Däremot föreslås

  • möjlighet till utbildning för utövare av skärande och stickande verksamheter
  • vägledning till kommunerna om vilken information som kan vara lämplig att ge till de olika verksamheterna och till allmänheten.

En utförare av stickande och skärande verksamhet riskerar att utsätta människor för allvarliga smittrisker. Idag saknar många utövare utbildning i hygien och smittskydd. Något krav på specifik utbildning finns inte, men enligt miljöbalken kan tillsynsmyndigheter ställa krav på kunskap i samband med tillsyn om att driva en verksamhet. På många områden, t.ex. piercing och tatuering finns idag ingen relevant utbildning.

Socialstyrelsen anser att det är viktigt att begränsa konsekvenserna för den enskilde och att minska kostnaderna för samhället i samband med eventuell skada. Eftersom skärande och stickande verksamheter kan innebära risk för allvarlig blodsmitta rekommenderar Socialstyrelsen att den som ska arbeta med sådan verksamhet har någon form av grundutbildning i smittskydd, hygien och rengöring.

Eftersom skönhetsbranschen hela tiden förändras behöver utvecklingen följas både av kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har i detta uppdrag sett över relationen mellan hälso- och sjukvårdslagen och annan lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område respektive miljöbalken när det gäller yrkesmässig hygienisk verksamhet.

En stor del av det ursprungliga uppdraget om reglering av hälso-och sjukvårdslag och miljöbalken har övergått till utredningen om estetiska behandlingar som utförts av en extern konsult, Karin Lindell, på uppdrag av Socialstyrelsen. När det har fattats beslut om förslagen i utredningen om estetiska behandlingar kan denna rapport behöva revideras.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-13
ISBN: 978-91-87169-78-6
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt