/
/

Barn som avlidit med anledning av brott – dödsfallsutredningar 2010–2011

Socialstyrelsen har utrett nitton fall där barn har dött till följd av brott. Rapporten visar på generella brister hos olika myndigheter. Bristerna kan bestå i att inte uppmärksamma utsatta barn, inte utreda när man misstänker att barn far illa eller att sociala myndigheter inte meddelar varandra när en familj med stöd- eller skyddsbehov flyttar.

Sammanfattning

Sedan lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som avlidit i anledning av brott m.m. trädde i kraft den 1 januari 2008, har Socialstyrelsen utrett nitton dödsfall där barn har avlidit i anledning av brott. De brister i myndigheters handlande som Socialstyrelsen har iakttagit i utredningarna ligger till grund för rapporten.

Uppmärksammar inte utsatta barn

Anmälningsskyldiga myndigheter uppmärksammar inte alltid ett barns utsatta situation vid vuxnas kontakter med myndigheter. Hälso- och sjukvården tar inte i tillräckligt stor utsträckning reda på om det finns barn i en vuxens patients närhet trots att de haft skyldighet att anmäla enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det framgår som regel inte heller om man övervägt om en anmälan ska göras då ett barn i en utsatt situation finns i en vuxen patients närhet. Socialstyrelsen anser att hälso- och sjukvården i högre utsträckning måste ta reda på om det finns barn i en vuxen patients närhet för att kunna överväga om en anmälan till skydd för barn ska göras.

Den anmälningsskyldighet som vissa myndigheter, anställda och privata yrkesutövare har enligt 14 kap. 1 § SoL, efterlevs inte i tillräcklig utsträckning. Brister i anmälningsskyldigheten förekommer både inom hälso- och sjukvården samt inom skolan och förskolan. Underlåtenheten att anmäla till socialnämnden kan ha bidragit till att barn inte har fått det skydd eller stöd som de haft behov av. Socialstyrelsen anser att orsaker till att efterlevnaden av anmälningsskyldigheten brister bör utredas för att hitta åtgärder som kan förbättra efterlevnaden.

Informera inflyttningskommun om tidigare stöd

När en familj med barn som behöver stöd eller skydd flyttar, har kontakten med socialtjänsten ibland avslutats och barnet därför inte fått fortsatt skydd och stöd . Socialtjänsten måste i högre utsträckning uppmärksamma de skyldigheter de har enligt socialtjänstlagen när en familj med barn flyttar.

Brister i barnavårdsutredningarna inom socialtjänsten har lett till att barn inte alltid har fått det stöd eller skydd de varit i behov av. Bristerna handlar om att det tagit för lång tid innan en utredning har inletts, att en inledd utredning har tagit för lång tid att slutföra och att en utredning inte har inletts trots tecken på att barnet befunnit sig i en utsatt situation. Socialstyrelsen anser att när en anmälan kommer in till socialnämnden från en anmälningsskyldig myndighet eller en annan kommun, kan nämnden i allmänhet utgå ifrån att det som kommit till nämndens kännedom genom anmälan bör föranleda någon åtgärd av nämnden. En sådan anmälan bör alltså i regel leda till att en utredning inleds omedelbart.

En fråga är också huruvida bestämmelserna om sökning och gallring av anmälningar som kommer in till socialnämnden är ändamålsenliga. Socialstyrelsen anser därför att bestämmelserna för sökning och gallring av anmälningar, i de fall det gäller barn och unga, bör ses över.

Samverkan mellan myndigheter kan fungera bättre

Slutligen har utredningarna visat att den lagstadgade skyldigheten för myndigheter att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa inte fungerar tillfredsställande. Det har främst handlat om samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och skola. Det är socialnämnden som har ett förstahandsansvar för att samverkan kommer till stånd.

Förutom att utgöra ett underlag för förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa, ska rapporten kunna användas i kunskapsuppbyggnaden av det allmänna barnavårdsarbetet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, förskola med flera.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-38
ISBN: 978-91-87169-00-7
Format: POD
Antal sidor: 25
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Malin Ahrne
075 247 30 40