/
/

Årsrapport Nationella planeringsstödet 2012 – En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för sjuksköterskor och tandhygienister är i balans, medan det finns varierande svårigheter att rekrytera barnmorskor, tandläkare, läkare och vissa medicinska specialister. Det visar årets analys från Socialstyrelsen av tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal.

Sammanfattning

Socialstyrelsen följer löpande tillgången på barnmorskor, sjuksköterskor och läkare inom hälso- och sjukvården samt tandhygienister och tandläkare inom tandvården. Den senaste statistiken över sysselsatta i dessa sektorer från november 2009 visar att tillgången på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och specialistläkare i hälso- och sjukvården samt tandhygienister inom tandvården ökat åren 1995–2009. Tillgången på tandläkare har under samma period minskat med 3 procent. Även tillgången på specialistsjuksköterskor har sjunkit. Den största tillgångsökningen åren 1995–2009 har skett bland tandhygienister (77 procent), läkare (39 procent) och specialistläkare (34 procent). Statistiken visar dock att tillväxten är olika inom olika läkarspecialiteter. Inom psykiatri och allmänmedicin har exempelvis antalet ökat med cirka 30 procent per 100 000 invånare och inom kardiologi med 107 procent.

Personaltätheten varierar över landet. Högst läkartäthet fanns år 2009 i Stockholms sjukvårdsregion, högst sjukskötersketäthet i Norra sjukvårdsregionen och Västsvenska sjukvårdsregionen hade flest barnmorskor per 100 000 invånare. Den högsta tandläkartätheten återfanns i Västra Götalands län, följt av Stockholms län. I Gävleborgs och Värmlands län var tillgången på tandhygienister högst.

Inom framför allt läkarkåren finns en ökande andel personal med utländsk utbildning, år 2009 var andelen 22 procent. Migrationsflödena har på så sätt fått en ökad betydelse för den svenska läkartillgången. Det är också ett ökande antal personer med svensk bakgrund som studerat till läkare utomlands som får svensk läkarlegitimation varje år. Även på tandläkarsidan visar statistik från CSN att antalet som studerar utomlands ökar.

Samtliga indikatorer Socialstyrelsen använder för att bedöma efterfrågan på yrkesgrupperna pekar på att efterfrågan är lika stor eller större än tillgången. Etableringsgraden efter examen är hög, arbetslösheten är låg och nettoimmigrationen nära noll eller positiv. Utifrån dessa indikatorer bedömer Socialstyrelsen följande:

  • Efterfrågan på barnmorskor är större än tillgången, dock finns det regionala variationer.
  • Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är i balans. Fler landsting än tidigare uppger dock rekryteringssvårigheter, så utvecklingen bör fortsatt följas. Landstingen har fortfarande svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor inom en eller flera inriktningar.
  • Efterfrågan överstiger tillgången på läkare, framför allt specialistläkare. Landstingen bedömer dock att möjligheterna att rekrytera AT-läkare generellt är bättre.
  • Arbetsmarknaden för tandhygienister är i balans.
  • Efterfrågan överstiger tillgången på tandläkare, dock finns det geografiska skillnader vad gäller rekryteringsmöjligheterna.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-36
Format: POD
Antal sidor: 70
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr