Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Att inventera behov – Inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning

Rapporten redovisar inventeringsarbetet sedan psykiatrireformen, samt erfarenheterna från ett antal lokala inventeringsprojekt. Rapporten beskriver även arbetet med att ta fram ett nytt inventeringsverktyg.

Till inventeringsverktyget 

 

Sammanfattning

Socialstyrelsen har utvecklat ett verktyg för inventering av behov av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verktyget har utvecklats tillsammans med en projektgrupp och stödjer en enhetlig metodik och ett enhetligt tillvägagångssätt i inventeringsarbetet. Det presenteras på Socialstyrelsens webbplats och omfattar hela inventeringsprocessen från att inventeringen startar till att resultatet sammanställs i en rapport. Beslutsfattarna kan använda inventeringsresultatet som underlag för att bygga upp en verksamhet med insatser som motsvarar målgruppens behov.

Personer med psykisk funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter på viktiga livsområden som kräver adekvata vård- och stödinsatser. Därför bör deras behov av sådana insatser uppmärksammas och inventeras av kommuner och landsting. Den här rapporten redovisar hur inventeringsarbetet sett ut sedan psykiatrireformen trädde i kraft, samt erfarenheterna från ett antal lokala inventeringsprojekt. Rapporten beskriver också hur inventeringsverktyget utvecklats och vilka ställningstaganden som ligger till grund för detta.

Livssituationen för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning

Som en konsekvens av den psykiska sjukdomen har gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning väsentliga svårigheter som mer eller mindre försvårar ett självständigt liv ute i samhället. Svårigheterna kan handla om att sköta sin hälsa, att klara av det som hör till det dagliga livet och att hantera nära och formella relationer. Svårigheterna är inte bara en följd av funktionsnedsättningen utan består också av olika hinder i omgivningen.

Personer i målgruppen lever många gånger i en utsatt livssituation där grundläggande behov som ett fungerande boende och en meningsfull sysselsättning inte är tillgodosedda. De har inte heller samma tillgång till en god kroppslig vård som den övriga befolkningen. En betydande del av målgruppen har dessutom samtidiga problem med missbruk av alkohol och andra droger, vilket ytterligare påverkar levnadsvillkoren och hälsan.

Inventering som underlag för planering och samarbete mellan kommun och landsting

Redan när psykiatrireformen trädde i kraft 1995 uppmärksammades behovet av att ta reda på mer om gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. I slutbetänkandet från psykiatriutredningen Välfärd och valfrihet (SOU 1992:73) angavs att ”det är viktigt att kommunerna i samverkan med landstinget kartlägger olika behov hos psykiskt störda som underlag för den övergripande planeringen”.

Personer med psykisk funktionsnedsättning har dessutom ofta behov av samtidiga och samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Att kommun och landsting skaffar sig en gemensam bild av målgruppen och dess behov är viktigt för att de ska kunna planera sin verksamhet, kunna samarbeta på ett bättre sätt och nå en ökad samsyn. Regelbundna inventeringar skapar möjligheter att bygga upp och följa en verksamhet som motsvarar målgruppens behov.

En behovsanpassad verksamhet ökar vidare förutsättningarna för en bättre hälsa och en ökad möjlighet för personer med psykisk funktionsnedsättning att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Behovsanpassade verksamheter bidrar också till att huvudmännens resurser används på ett optimalt sätt.

Brukar- och anhörigorganisationerna är en viktig part i inventeringsarbetet. De kan på olika sätt delta i inventeringen och inte minst i arbetet med att tolka och analysera resultatet. Utan stöd från brukar- och anhörigorganisationerna får inventeringen minskad legitimitet.

Inventeringsverktyget

En del av det inventeringsverktyg som Socialstyrelsen har tagit fram utgörs av ett instrument för insamling av uppgifter om målgruppens livssituation och behov av insatser dels på olika livsområden, dels på några hälsoområden. Instrumentet skattar bland annat individens svårigheter och behov av insatser utifrån ett urval av de aktivitetsområden som beskrivs i Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF [1].

Socialstyrelsen har bedömt att det finns stora fördelar med att de uppgifter som samlas in i en inventering utgår från en etablerad klassifikation som erbjuder ett standardiserat språk och en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd.

Hur kan inventeringsverktyget användas?

Inventeringsverktyget är tänkt att användas när kommuner i samarbete med landstinget (psykiatrin) inventerar behoven för att få en gemensam bild. En inventering kan även genomföras i samarbete mellan ett landsting och flera kommuner inom ett län.

Inventeringsmaterialet sammanställs till en bild av målgruppens livssituation, svårigheter och behov av insatser på olika livsområden och några hälsoområden. Personer med psykisk funktionsnedsättning behöver insatser som anpassas till deras specifika situation och svårigheter och som också kan leda till en förbättrad livssituation eller hälsa.

Det innebär att de behandlings- och stödinsatser som byggs upp av kommuner och landsting bör ingå i ett varierat utbud av insatser och också inkludera de insatser och åtgärder som har visat sig ge goda resultat.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett viktigt underlag i arbetet med att välja vilken typ av insatser som behöver finnas tillgängliga för att motsvara målgruppens behov. Socialstyrelsen anser att kommuner och landsting bör kunna erbjuda behovsanpassade insatser som visat sig ha god effekt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-34
Format: POD
Antal sidor: 121
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Niklas Bjurström
075-247 30 00