/
/

Utveckling av gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten – Plan för fortsatt arbete och samordning

Den här rapporten beskriver socialtjänstens del i den gemensamma informationsstrukturen och Socialstyrelsens plan för fortsatt utveckling, införande och användning. Rapporten vänder sig i första hand till regeringen men även till andra som är intresserade av arbetet med nationell e-hälsa.

Sammanfattning

Nationell informationsstruktur, nationellt fackspråk och tillämpad informationsstruktur utgör tillsammans insatsområdet gemensam informationsstruktur, i regeringens strategi för e-hälsa. Detta insatsområde ska bidra till utveckling av en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Socialtjänstens verksamheter och informationsbehov är inte tillräckligt beskrivna för att kunna verifieras i den nationella informationsstrukturen. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har därför under perioden 2010–2011 slutfört en kompletterande beskrivning och analys av socialtjänstens övergripande informationsstruktur. Syftet är att säkerställa att den nationella informationsstrukturen omfattar både hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens behov.

Inom detta uppdrag har Socialstyrelsen tagit fram underlag för att förvalta och vidareutveckla den nationella informationsstrukturen som beskriver kärnprocessen inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vi har också planerat för hur arbetet med att säkerställa att det nationella fackspråket motsvarar behov av begrepp, termer, klassifikationer och kodverk inom socialtjänstens olika verksamhetsområden ska bedrivas. Även arbete med att ta fram en tillämpad informationsstruktur för socialtjänsten pågår och beskrivs i denna rapport. Vi har också tagit fram en preliminär plan för att ge stöd till kommunerna att införa den gemensamma informationsstrukturen.

Socialstyrelsens mål för utveckling och användning av gemensam informa-tionsstruktur inom socialtjänsten under perioden 2012–2016 är följande:

  • En övergripande tillämpad informationsstruktur för hela socialtjänsten har tagits fram.
  • Preciserade verksamhetsmodeller med informationsmallar inom social-tjänstens sju avgränsade områden samt för den kommunala hälso- och sjukvården är färdigställda. Införande och utbildning har påbörjats.
  • Det nationella fackspråket täcker socialtjänstens behov av begrepp, termer och klassifikationer.
  • Det finns riktlinjer och anvisningar om hur gemensam informationsstruktur kan införas och användas inom socialtjänsten.
  • Berörda inom socialtjänsten har tillgång till riktlinjer, metodbeskrivningar, vägledningar, verktyg, mallar och utbildningsmaterial som stöd för införande av gemensam informationsstruktur.
  • Socialtjänsten har tillräcklig kunskap om den gemensamma informationsstrukturen för att kunna ställa rätt krav vid upphandling av it-system.
  • Öppna jämförelser, officiell statistik och andra kunskapsunderlag har kompletterats med beskrivningar utifrån den gemensamma informations-strukturen för den information som utgör underlag för uppföljning.
Läs hela sammanfattningen
omslag till rapporten Utveckling av gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten – Plan för fortsatt arbete och samordning

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-29
Format: POD
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Ann-Helene Almborg
075-247 30 00