/
/

Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg den 1 april 2011

Rapporten innehåller statistik om kommunala insatser för personer i åldern 0–64 år med funktionsnedsätt-ning. Cirka 16 800 i denna grupp var beviljade hemtjänst, drygt 16 500 hade boendestöd och cirka 4 200 bodde i särskilt boende den 1 april 2011.

 

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala biståndsbeslutade insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, den 1 april 2011 till personer med funktionsnedsättning under 65 år. Serviceinsatser utan individuellt biståndsbeslut ingår inte i statistiken.

I rapporten redovisas även antalet personer med funktionsnedsättning som någon gång under april månad 2011 var mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.

Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, baseras helt på de per-sonnummerbaserade uppgifter som kommunerna lämnat in. Därutöver har Socialstyrelsen samlat in statistikunderlag på aggregerad nivå, så kallade mängduppgifter, angående regiform m.m. för vissa insatser enligt SoL till personer mellan 0-64 år. Den statistiken, som avser den 1 oktober samt i vissa fall oktober månad 2010 redovisades i en separat rapport som publicerades i mars 2011. Motsvarande statistik för 2011 publiceras i mars 2012.

Statistiken per den 1 april 2011 visar bl.a. följande:

  • Drygt 21 000 personer med funktionsnedsättning bodde permanent i särskilt boende eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Det är ungefär lika många som den 1 november 2010.
  • Drygt 16 800 personer med funktionsnedsättning, som bodde i ordinärt boende, var beviljade hemtjänst. Drygt 100 personer fler än i november 2010.
  • Cirka 57 procent av personerna mellan 0-64 år med biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende var beviljade mellan 1och 25 hemtjänsttimmar per månad. Cirka 9 procent var beviljade 80 timmar eller mer.
  • Cirka 4 200 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning bodde permanent i särskilt boende, ungefär samma antal som i november 2010.
  • Omkring 16 500 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning hade ett biståndsbeslut om boendestöd. Det är 1 400 personer fler än i november 2010. 
  • Cirka 1 300 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning hade ett biståndsbeslut om korttidsvård/ korttidsboende och 6 000 hade biståndsbeslut om dagverksamhet.
  • Enligt kommunens inrapportering till statistiken var ungefär 28 000 personer i åldern 0-64 år med funktionsnedsättning någon gång under april månad mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarade för. Ungefär hälften av dessa var kvinnor och totalt var det ungefär 600 personer färre än i november 2010.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-23
ISBN: 978-91-86885-93-9
Format: POD
Antal sidor: 67
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Lina Boberg
075-247 30 00