/
/

Karies hos barn och ungdomar – Epidemiologiska uppgifter för år 2010

Socialstyrelsen har sedan 1985 följt kariesutvecklingen hos barn och ungdomar genom sammanställningar av uppgifter från tandvårdshuvudmännen. Denna rapport innehåller data från år 2010 men ingen analys av uppgifterna.

Sammanfattning

Jämfört med år 2008 ses en fortsatt förbättring av tandhälsan hos barn och ungdomar på nationell nivå.

Andelen kariesfria barn och ungdomar ökar i alla undersökta åldersgrupper med undantag av 3-åriga flickor. Medelvärdet för antalet kariesskadade tänder har minskat för både 12-åringar och 19-åringar.

Även Significant Caries index (SiC), vilket utgör medelvärdet för DFT för den tredjedel av populationen som har flest antal kariesskador, har minskat jämfört med år 2008. SiC för riket år 2010 var 2,35.

Tandhälsan skiljer sig åt mellan olika landsting och regioner. Störst är skillnaderna mellan landstingen när det gäller andelen kariesfria 12-åringar och andelen kariesfria 19-åringar.

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Andreas Cederlund
075-247 30 00