/
/

Behov av personlig assistans – Ett instrument som stöd vid bedömning

Socialstyrelsen har i samarbete med Försäkringskassan utvecklat ett bedömningsinstrument som ska systematisera utredningsarbetet och stödja handläggaren när behovet av personlig assistans ska utredas och bedömas. I denna rapport presenteras instrumentet och arbetet som ligger till grund för det samt en första utvärdering av instrumentet.

Observera bilagorna enbart för nedladdning och utskrift. Bilagorna ingår ej vid beställning av Behov av personlig assistans – Ett instrument som stöd vid bedömning 

Sammanfattning

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen i samarbete med Försäkringskassan utvecklat ett instrument som kan användas när behovet av personlig assistans ska utredas och bedömas. Skillnaderna i genomsnittligt antal beviljade timmar assistansersättning är stora mellan Försäkringskassans lokala försäkringscentra. Dessa skillnader kan delvis förklaras av lagens utformning och att stödet till handläggarna, i utredningsförfarandet, i vissa delar saknas eller är bristfälligt. Som ett stöd till handläggare har ett instrument utvecklats för att systematisera utredningsarbetet och skapa tydligare beslutsunderlag. I denna rapport presenteras instrumentet och arbetet som ligger till grund för det samt en första utvärdering av instrumentet.

För att undersöka om det fanns några skillnader i behovsbedömningar hos de deltagande kontoren genomfördes en vinjettstudie1 vid prövningsperiodens början. Resultatet visade variationer i behovsbedömningar både mellan olika kontor men även inom samma kontor av vilka aktiviteter som bedömdes som grundläggande behov respektive andra personliga behov.

Den påbörjade utvärderingen har visat att instrumentet kan användas vid alla typer av ansökan; nyansökan, tvåårsomprövningar och ansökan om fler timmar. Om användandet av instrumentet kommer att påverka resultaten av bedömningarna är det för tidigt att uttala sig om. Endast en utvärdering över en längre tidsperiod kan visa vilka effekter en allmän användning kommer att ge. Den påbörjade utvärderingen har emellertid visat att bedömningarna görs på ett likartat sätt när instrumentet används. Instrumentet kommer därför att öka möjligheterna för Försäkringskassan att göra mer likformiga bedömningar, dels genom att alla sökande får sina behov utredda och bedömda på samma grundliga sätt, dels genom att handläggaren måste ta ställning till varje enskilt yrkat behov under avsnittet ”Handläggarens bedömning.” Beslutsfattaren får ett bättre underlag att ta ställning till inför beslutet när varje grundläggande och andra personliga behov har utretts och motiverats. Instrumentet har även visat sig vara ett bra underlag vid kontrollutredning av assistansersättning då det tydligt framgår vilka bedömningar som gjorts och vad som framkommit inför rätten till assistansersättning. Dessa ställningstaganden är viktiga för att bedömningsprocessen ska bli transparant.

De preliminära utvärderingsresultaten visar att handläggningstiden mellan utredningssamtalet till beslut i ärendet fattats är kortare vid de kontor där instrumentet använts jämfört med de kontor som genomfört utredningarna utan instrumentet. Vid tvåårsomprövningar är skillnaden 14 dagar och vid nya ärenden är skillnaden 10 dagar.

För att instrumentet på bästa sätt ska kunna införas i verksamheterna med optimal effekt krävs ett antal åtgärder. Att göra systematiska bedömningar innebär ett delvis nytt sätt att arbeta och ställer nya krav på handläggaren. Erfarenheter från prövningen av instrumentet understryker även de behovet av utbildning både i hur man använder instrumentet och i hur man styr ett samtal. Försäkringskassan bör ta fram en plan för en sådan utbildning.

Försäkringskassans vägledning Assistansersättning behöver dessutom förtydligas om vad som avses med grundläggande behov respektive andra personliga behov.

Försäkringskassan bör ta fram ett IT stöd som möjliggör ett effektivt användande av instrumentet.

Försäkringskassan bör också få ett särskilt uppdrag att förvalta instrumentet och vid behov göra erforderliga ändringar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-8-15
ISBN: 978-91-86885-44-1
Format: POD
Antal sidor: 30
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Johan Glad
075-247 31 03

Rose-Marie Nylander
075-247 31 82

Mer hos oss

Funktionshinder