/
/

Amning och föräldrars rökvanor - Barn födda 2009

Av de barn som föddes 2009 ammades drygt 97 procent helt eller delvis vid en veckas ålder. Amning vid 6 månaders ålder har minskat med 7 procent sedan 2004. Även rökning bland spädbarnsföräldrar minskar. Drygt 13 procent av barn födda 2009 hade en rökande familjemedlem under sin första levnadsmånad.

Sammanfattning

Denna rapport omfattar två olika delar; i den första delen presenteras statistik över amning av barn under det första levnadsåret och i den andra delen statistik över föräldrarnas rökvanor.

Amning

Samtidigt som sjukhusförlossningar blev allt vanligare i Sverige sedan mitten av 1930-talet sjönk amningsfrekvensen. Under perioden 1950 till 1970 minskade andelen enbart ammade barn vid två månaders ålder från 75 procent till 35 procent och vid sex månaders ålder från 40 procent till under 10 procent.

I början av 1970-talet inträffade en stark attitydförändring i samhället som på bred front förde fram amningens sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Efter en kort nedgångsperiod steg amningsfrekvensen åter i början av 1990-talet. Denna ökning sammanföll till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ av UNICEF. Dessa åtgärder var framgångsrika i Sverige, till att börja med på förlossningssjukhusen men också inom mödra- och barnhälsovården.

I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög. Av barnen som föddes 2009 ammades 97 procent vid en veckas ålder varav 85 procent ammades helt. Vid två månaders ålder ammades 88 procent och 69 procent av dem ammades helt. Vid 6 månaders ålder ammade nästan 65 procent helt eller delvis. Motsvarande andel var vid 9 månaders ålder 35 procent och vid 12 månaders ålder 16 procent.

Amningen har minskat något på senare år. Nedgången av enbart ammade barn från 2003 till 2004 kan delvis förklaras med en definitionsändring som innebär att barn som får smakportioner inte länge definieras som enbart ammade. Därmed skedde också en anpassning till WHOs amningsdefinition. Som en konsekvens av definitionsändringen har andelen barn som enbart ammas minskat till förmån för delvis amning.
Från 2004 till 2009 har andelen barn som ammades helt minskat mer än ökningen av delvis ammade barn. Andelen helt eller delvis ammade barn vid två månaders ålder minskade mellan dessa år, med 3,3 procentenheter från 91,4 (2004) till 88,1 procent (2009).

Det finns stora regionala skillnader. Andelen barn som ammades enbart eller delvis vid två månaders ålder var 92 procent i Stockholms län och 85 procent i Jönköpings län. Vid sex månaders ålder ammades 71 procent av barnen i Stockholms län enbart eller delvis medan drygt 58 procent av motsvarande kategori barn i Västmanlands län ammades. På Gotland ammades nästan 21 procent av barnen vid ett års ålder medan endast 9 procent ammades i Halland vid samma ålder.

Föräldrars rökvanor

Drygt 13 procent av barnen födda år 2009 hade minst en familjemedlem som rökte under barnets första levnadsmånad. Bland mammorna rökte drygt 5 procent, vilket är en minskning med 3,7 procentenheter sedan år 2000. Över 11 procent av papporna rökte under barnets första månad. Det är en minskning med 3,2 procentenheter sedan år 2000. Av föräldrar till barn som var 8 månader gamla rökte knappt 7 procent av mammorna och nästan 11 procent av papporna. Nästan 14 procent av barnen hade minst en rökare i familjen vid denna ålder.

De regionala skillnaderna är stora. Värmland utmärker sig med den högsta andelen, 7,8 procent, rökande mammor under barnets första levnadsmånad. Den lägsta andelen finns i Västerbottens län där 2,6 procent av mammorna och 6,3 procent av papporna var rökare under barnets första levnadsmånad.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-8-11
ISBN: 978-91-86885-40-3
Format: POD
Antal sidor: 58
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr