/
/

Dödsorsaker 2010 – Causes of Death 2010

Statistiken visar att dödligheten för de flesta dödsorsaker minskar. Vanligast är hjärt- och kärlsjukdomar, som var underliggande dödsorsak vid 41 procent av dödsfallen bland kvinnor och 39 procent av dem bland män under 2010.

Korrigerad: 2015-02-17, Tabell 12 “Döda 2010 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för  dödsorsaksangivelser” sida 237-239.

Tabell 12

Sammanfattning

År 2010 avled 90 519 personer i Sverige, varav 46 600 kvinnor och 43 919 män. Detta är en ökning i absoluta tal med 0,4 procent jämfört med 2009. Nästan tre fjärdedelar (72 procent) av samtliga dödsfall inträffade vid 75 års ålder eller däröver. Totalt avled 990 av 100 000 kvinnor och 941 av 100 000 män. Jämfört med 2009 innebär detta en minskning med 0,4 procent för kvinnorna och med 0,5 procent för männen.

Sedan slutet av 80-talet har dödligheten för de flesta dödsorsaksgrupper minskat, både för kvinnor och för män. Generellt ligger dödligheten lägre för kvinnorna än för männen. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar som var underliggande dödsorsak för 41 procent av kvinnorna och för 39 procent av männen.

För hjärt- och kärlsjukdomar har kvinnornas dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987–2010, från 128 av 100 000 kvinnor i åldrarna 15–74 under 1987 till 55 under 2010. Dock verkar den nedåtgående trenden ha avstannat för kvinnorna. För männen har motsvarande dödstal sjunkit från 352 till 126 per 100 000 män.

Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken och svarar för 22 procent av dödsfallen bland kvinnorna och för 26 procent bland männen. Bland tumörerna har lungcancer sedan ett par år gått om bröstcancer som den vanligaste dödsorsaken för kvinnor. Dödligheten i lungcancer har stadigt ökat sedan slutet av 1980-talet.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland männen, där dödligheten totalt har ökat något sedan 1987, men sjunkit i åldersgruppen 15–74. Dödligheten i magsäckscancer har sjunkit kraftigt och har halverats för både kvinnor och män mellan 1987 och 2010.

Dödligheten i demenssjukdomar har ökat kraftigt under perioden och ligger nu nästan fyra gånger högre än 1987 för både kvinnor och män.

Även den åtgärdbara dödligheten har gått ned från slutet av 1980-talet till 2010. Av alla dödsfall i åldrarna 1–79 år räknades år 2010 tjugo procent som ”åtgärdbara”, varav 10 procent enligt listan över sjukvårdsindikatorer och 10 procent enligt listan över hälsopolitiska indikatorer.

Relativt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer mest och har nästan halverats sedan slutet av 1980-talet. Därefter följer sjukvårdsindikatorer för män och hälsopolitiska indikatorer för män. Att kvinnornas dödlighet för de hälsopolitiska indikatorerna inte minskat utan ökat under perioden beror på den ökade dödligheten i lungcancer.

Omfattning och bearbetning

Dödsorsaksstatistiken har under många år varit kraftigt försenad. För att komma tillrätta med eftersläpningen har Socialstyrelsen tillfälligt infört ett antal förenklingar i bearbetningsrutinerna (se avsnittet Datainsamling och bearbetning). De förändrade bearbetningsrutinerna har medfört vissa förskjutningar mellan diagnoser eller grupper av diagnoser, oftast men inte alltid till mindre specifika diagnosgrupper.

Statistiken omfattar samtliga döda under 2010 som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Trots påminnelser till ansvarig läkare saknas dödsorsaksintyg för 1,9 procent av dödsfallen. Detta är en ökning från tidigare år med 60 procent. Dessa finns dock med i dödsorsaksregistret men utan medicinsk information.

Från och med 1997 kodas och klassificeras dödsorsakerna enligt den tionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10), inklusive de uppdateringar som beslutats av Världshälsoorganisationen (WHO).

Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken kan variera beroende på bl.a. hur dödsorsaken fastställts och hur noggrant läkaren rapporterat diagnoserna till Socialstyrelsen. Det bör noteras att trender över tid inte enbart påverkas av förändringar i dödsorsaksmönstret utan också av omständigheter som nya diagnosmetoder och ändrade sjukdomsbegrepp, förändringar i klassifikationssystemet och andra ändringar i den statistiska bearbetningen.

En separat metodrapport som innehåller historik, produktionsmetoder och statistikens tillförlitlighet finns på Socialstyrelsens webbplats http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-4-33

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-7-6
ISBN: 978-91-86885-35-9
Format: POD
Antal sidor: 258
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 159 kr

Kontakt

Jesper Hörnblad
075-247 30 00