/
/

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2010 – Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll

Knappt 250 000 hushåll i Sverige fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2010, 6,5 procent av hushållen. Av hushåll med ensamstående kvinnor med barn fick 24 procent ekonomiskt bistånd. Rapporten innehåller statistik för riket, län och enskilda kommuner.

Bilaga

 Tabeller
    

Sammanfattning

I denna publikation redovisas statistik över ekonomiskt bistånd, i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföring i övrigt, samt introduktionsersättning. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Från och med rapporten för år 2001 ersattes termen socialbidrag med ekonomiskt bistånd. Uppgifter om introduktionsersättning ingår.

Syftet med statistiken är att redovisa hur många personer och hushåll som fått ekonomiskt bistånd någon gång under 2010, samt vilka belopp som betalades ut. Dessutom redovisas fördelningen av biståndsmottagare och biståndshushåll efter faktorer som kön, ålder, inrikes respektive utrikes födda, biståndstid med mera. Även förändringar fr.o.m. 1990 redovisas i denna rapport. Resultaten grundar sig på individdata.

Biståndshushåll

  • Cirka 247 210 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2010. Dessa hushåll utgör 6,5 procent av hushållen i befolkningen . Antalet biståndshushåll ökade med drygt 9 900 jämfört med 2009.
  • 24 procent av alla ensamstående kvinnor med barn i befolkningen fick ekonomiskt bistånd, vilket är en större andel än för övriga hushållstyper. Fördelningen bland de hushåll som fått ekonomiskt bistånd visar att ensamstående är den vanligaste gruppen.
  • I genomsnitt betalades ca 46 900 kronor ut per hushåll under 2010, vilket motsvarar en minskning med en procent jämfört med 2009 (beräknat på fasta priser). Den genomsnittliga biståndstiden under 2010 var 6,4 månader.
  • 21 procent av alla barn i Sorsele bodde i hushåll med ekonomiskt bistånd under 2010, vilket var den högsta andelen i landet. Lägst andel barn i biståndshushåll var det i Vellinge, mindre än en procent.

Biståndsmottagare

  • De ca 437 100 biståndsmottagarna utgjorde 4,7 procent av befolkningen 2010. Mellan 2009 och 2010 ökade antalet biståndsmottagare med tre procent.
  • Biståndsmottagarna är i stor utsträckning yngre personer. Av det totala antalet vuxna biståndsmottagare, 18 år och äldre, var 40 procent i åldern 18–29 år.
  • Av de biståndsmottagare som är inrikes födda var det vanligast med bistånd i åldersklassen 20–24 år under 2010, där biståndsmottagarna utgjorde sju procent av motsvarande kategori i befolkningen. För dem som är utrikes födda var det istället vanligast i åldersklassen 18–19 år, där 33 procent av befolkningen fick bistånd.
  • 37 procent av biståndsmottagarna som var 18 år eller äldre var långvariga biståndsmottagare, det vill säga personer i hushåll som fick ekonomiskt bistånd minst tio månader under 2010. Långvarigt biståndsmottagande var i stort sett lika vanligt bland kvinnor som bland män.

Utbetalningar

  • Under 2010 betalades 11,6 miljarder kronor ut i ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot i kommunerna. Det är en ökning med fyra procent jämfört med 2009. Av det totala beloppet utgjorde introduktionsersätt-ningen 13 procent, vilket motsvarar 1,5 miljarder kronor.
  • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd var högst under mars månad, 1 076 miljoner kronor, och lägst under januari, 902 miljoner kronor.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-6-25
ISBN: 978-91-86885-31-1
Format: POD
Antal sidor: 69
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Andreas Petersson
075-247 30 00