/
/

Familjerätt år 2010

Socialstyrelsens statistik över kommu-nernas insatser inom familjerätten visar att 64 procent av alla nyfödda berördes av en faderskapsutredning under 2010. Faderskapet måste utredas om modern är ogift. En procent av alla barn 0-17 år (101 av 10 000) berördes av samarbets-samtal mellan föräldrarna i samband med separation.

Bilaga

 Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen under år 2010. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om fastställande av faderskap respektive föräldraskap, samarbetssamtal, upplysningar enligt föräldrabalken (s.k. snabbupplysningar), utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. För det bortfall som förekommer har korrigering gjorts på läns- och riksnivå. Uppgifterna som avser hela år 2010 och den 31 december 2010, redovisas per kommun, län och riket.

Sammanfattningsvis visar statistiken bl.a. följande:

  • Totalt pågick knappt 73 500 faderskapsutredningar under år 2010. Det innebär att 64 procent av samtliga födda under året berördes av en faderskapsutredning.
  • Flertalet av faderskapsutredningarna – drygt 61 800 eller 84 procent – avslutades med att faderskapet fastställdes genom bekräftelse, dvs. fadern bekräftade faderskapet. Cirka 0,4 procent av utredningarna avslutades med att faderskapet fastställdes genom dom, knappt 2 procent av utredningarna lades ned och ungefär 14 procent pågick fortfarande vid årets slut.
  • En jämförelse med förhållandena under de senaste fem åren visar att andelen faderskapsutredningar i förhållande till antalet födda respektive år i stort sett varit oförändrad. Även andelen faderskap som fastställts genom bekräftelse i förhållande till antalet faderskapsutredningar totalt har i stort sett varit densamma under denna tidsperiod.
  • I 91 procent av de fall där faderskapet fastställdes genom att fadern bekräftade faderskapet anmälde föräldrarna gemensam vårdnad om barnet. Denna andel har i stort sett varit densamma de senaste fem åren.
  • Under 2010 slutfördes föräldraskapsutredningar för 156 barn vilket är 31 fler barn än föregående år. För flertalet – 131 barn – fastställdes föräldraskapet genom bekräftelse och för 4 barn genom dom. Antalet utredningar som lades ned under året var 21. Vid årets slut pågick 73 föräldraskapsutredningar.
  • Under år 2010 var nära 7 200 barn och ungdomar (0-17 år) berörda av utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge. Detta motsvarar ca 38 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under åren 2006-2010 har denna andel legat konstant mellan 37 och 38 per 10 000 barn och unga i åldern 0-17 år.
  • Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Totalt tecknades under 2010 knappt 4 300 sådana avtal. Cirka 51 procent av avtalen gällde vårdnad, 24 procent avsåg boende och resterande 25 procent umgänge.
  • Under 2010 lämnade kommunerna knappt 300 yttranden över nationella adoptioner, dvs. adoptioner av barn 0-17 år födda i Sverige. Flertalet av yttrandena – 76 procent – avsåg adoption av styvbarn.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-5-9
ISBN: 978-91-86885-16-8
Format: POD
Antal sidor: 89
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anders Järleborg
075-247 37 90