/
/

Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas

Detta är ett stöd för kommuner i arbetet med lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen. En lokal värdighetsgaranti beskriver vilka etiska värden som ska prägla äldreomsorgen och vad de äldre kan förvänta sig. Den syftar bland annat till att ge äldre ett ökat inflytande.

Sammanfattning

Från årsskiftet infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen som säger att äldreomsorgen ska vara inriktad så att äldre personer får leva värdiga liv och känna välbefinnande. Syftet med den nationella värdegrunden och med de lokala värdighetsgarantierna är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge de äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet värnas och får ett gott bemötande. Viktigt är också att de äldre känner välbefinnande. Nu har Socialstyrelsen arbetat fram en vägledning som ger idéer och inspiration till hur dessa lokala värdighetsgarantier kan se ut samt hur garantierna kan följas upp.

Frivilligt för kommuner att införa värdighetsgarantier

Att införa lokal värdighetsgarantier är frivilligt. För de kommuner som väljer att införa värdighetsgarantier innebär det att de ger utfästelser för hur äldreomsorgen ska bedrivas. Det betyder att den äldre och anhöriga ska känna till garantin, veta hur man lämnar in klagomål i händelse att inte kommunen lever upp till utfästelserna samt känner att klagomålen tas till vara. Den lokala värdighetsgarantin bör därför vara ett led i kommunens systematiska kvalitetsarbete. Socialtjänstlagen öppnar nu även för kommunen att införa kompensation till den enskilde personen i händelse att man inte levt upp till värdighetsgarantin.

Statsbidrag till kommuner för lokala värdighetsgarantier

För att stödja och stimulera de kommuner som vill arbeta fram egna lokala värdighetsgarantier finns möjlighet att fram till den 7 juni 2011 ansöka om prestationsersättning hos Socialstyrelsen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-5-19
ISBN: 978-91-86885-23-6
Format: POD
Antal sidor: 37
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr