/
/

Kommunal familjerådgivning år 2010

Den kommunala familjerådgivningen berörde knappt 60 000 personer, 0,9 procent av befolkningen mellan 18 och 69, under 2010. Skillnaderna mellan län och kommuner är stora. Socialstyrelsen redovisar statistik för de enskilda kommunerna om verksamheten med familjerådgivning 2010.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över familjerådgivning som bedrivits eller bekostats av kommunerna under år 2010. Kommunerna ska enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, sörja för att familjerådgivning kan erbjudas dem som begär det. Familjerådgivning lämnas genom kommunernas egen försorg eller, sedan kommunen träffat särskild överenskommelse om detta, genom annan lämplig yrkesmässig rådgivare. (5 kap. 3 § SoL). Statistiken ingår för åttonde året i rad i Sveriges officiella statistik (SOS).

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Under år 2010 hölls ungefär 109 000 familjerådgivningssamtal med knappt 60 000 personer i åldern 18 år och äldre. Det motsvarar 9 personer per 1 000 i befolkningen i åldrarna 18–69 år.
  • Antal påbörjade ärenden var drygt 26 000 under år 2010.
  • Knappt 43 000 barn under 18 år berördes direkt eller indirekt i ärenden som påbörjades under året.
  • I cirka 80 procent av de ärenden som påbörjades 2010 var de besökande gifta par eller samboende. Särboende par utgjorde 6 procent och par som separerat utgjorde 11 procent av ärendena.
  • Antal påbörjade ärenden med parrelation var under år 2010 knappt 25 000 vilket är i det närmaste oförändrat jämfört med 2009. Ungefär 67 procent av samtliga relationer har pågått mellan 1 och 14 år.
  • Stora variationer framkom mellan länen när det gäller andelen personer i befolkningen som besökte kommunal familjerådgivning under 2010.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-5-15
ISBN: 978-91-86885-20-5
Format: POD
Antal sidor: 92
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Maria Öman
075-247 34 87