/
/

Utbildning i värdegrundsarbete inom äldreomsorgen

Förslaget till värdegrundsutbildning som presenteras i rapporten innehåller en övergripande beskrivning av upplägg och inriktning för utbildningen. Målgrupper för utbildningen är chefer, biståndshandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Sammanfattning

Regeringen har bedömt att verksamheter inom vård och omsorg för äldre behöver ha stöd i att arbeta med den nationella värdegrunden som gäller för äldreomsorgen från och med. den 1 januari 2011, för att denna ska få genomslag. Regeringen beslutade den 4 maj 2010 att uppdra åt Socialstyrelsen att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och lämplig utbildningsanordnare ta fram underlag för en utbildning i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska även genomföra upphandling samt betala ut medel till de utbildningsanordnare som efter upphandlingen genomför utbildningen.

Utbildningens syfte

En nationell värdegrund för äldreomsorgen tydliggör de etiska värden och normer som ska vara grunden inom äldreomsorgen. Värdegrunden befäster ett synsätt om att äldre personer ska kunna leva efter sin identitet och personlighet. En avgörande aspekt är den enskildes möjlighet till självständighet, självbestämmande och delaktighet. Stödet till den enskilde ska vara individanpassat, av god kvalitet och utformas med respekt för de äldres egna värderingar och den personliga integriteten.

Syftet med att utbilda chefer, biståndshandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i värdegrundsarbete är att skapa förutsättningar för att deltagarna ska förstå och kunna arbeta med värdegrundsfrågor i fokus. Detta i sin tur förutsätts leda till att de äldre får ett värdigt liv och känner välbefinnande.

Utbildningens mål och innehåll

Grundläggande är att utbildningen ska vara nationellt likvärdig för att kunna stödja en nationell likvärdighet inom äldreomsorgen. I det övergripande målet för utbildningen ligger att deltagarna ska tillägna sig kunskaper och förmågor på ett sådant sätt att de går att omsätta i praktiskt arbete i verksamheterna. Kursen ska innehålla teoretiska moment som kompletteras med praktiska uppgifter. Kursens pedagogik och metodik ska vila på vetenskaplig grund. Socialstyrelsen föreslår att kursen får titeln: Att förstå och leda utifrån den nationella värdegrunden för äldre.

För att kunna förstå och förmedla intentionerna i den nationella värdegrunden krävs kunskaper om

  • den nationella värdegrunden och dess sammanhang
  • kommunikation och hur man förmedlar kunskaper
  • teorier om etik och humanism
  • hur en förändringsprocess i riktning mot en äldreomsorg med värdegrunden i fokus kan formas
  • uppföljning, utvecklings- och förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik.

Utbildningsform

Utbildningen ges som uppdragsutbildning och omfattar 7,5 högskolepoäng på grundnivå. Studietakten ska vara kvartsfart, vilket motsvarar 10 timmar i veckan under 20 veckor.

De studerande ges högskolepoäng om de tenterar. Om deltagarna väljer att inte tentera ges utbildningsintyg utan högskolepoäng.

Behörig att delta är enhetschefer inom äldreomsorgen, biståndshandläggare, MAS och MAR, enligt målgruppsdefinition. I mån av plats kan även andra nyckelgrupper, till exempel biträdande enhetschefer eller motsvarande ges möjlighet att delta.

Utbildningen ska anordnas med såväl fysiska möten som med webbaserat stöd. En webbplattform som komplement underlättar för målgruppen att planera sin tid för studier.

Upphandling

En upphandling görs under våren 2011. En första utbildningsomgång kan starta i mitten av höstterminen 2011. Fyra kursomgångar kommer då att kunna genomföras fram till mitten av höstterminen 2013. Socialstyrelsen utbetalar medel till de utbildningsanordnare som efter upphandling genomför utbildningen. Regeringsuppdraget ska slutredovisas senast den 30 november 2013.

Socialstyrelsens bedömning är att ett rimligt antal deltagare per termin är cirka 1000, främst sett till verksamheternas möjlighet att låta flera personer ur målgruppen gå utbildningen samtidigt. Med denna uppskattning kommer hälften av den presumtiva målgruppen att kunna gå värdegrundsutbildningen inom två år, det vill säga cirka 4000 av 8000 möjliga.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-4-4
ISBN: 978-91-86885-02-1
Format: POD
Antal sidor: 71
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Susanna Wahlberg
075-247 32 62