/
/

Effekter av värmeböljor och behov av beredskapsåtgärder i Sverige

Ett successivt varmare klimat gör att värmeböljor kan drabba oss oftare och mer intensivt. Denna rapport redogör översiktligt för effekterna och vilken beredskap som finns idag. Den ger även förslag på åtgärder för att stärka beredskapen inom vård och omsorg.

Sammanfattning

För att få en god beredskap och hantering av värmeböljor i Sverige behöver synen på värmebölja ändras. Värmebölja kan inte längre ses som en extraordinär händelse som sällan inträffar. Istället bör beredskapen för värmeböljor läggas in i den årliga cykeln av säsongsbundna händelser.

Det finns ett behov inom vård och omsorg av att skapa information, handlingsplaner och rutiner som bör uppdateras och kommuniceras årligen. En viktig del i detta är att definiera riskgrupperna och inventera var de finns i samhället för att kunna sätta in beredskapsresurserna på rätt ställen. Uppfylls detta finns det goda förutsättningar för att bättre klara en säker vård och omsorg trots höga sommartemperaturer.

Kan dessutom en förbättring göras på sikt av olika former av solskydd och kylning vid vårdinrättningar och boenden av olika slag, så har grunden ytterligare stärkts för att klara mer intensiva och, i enlighet med prognoserna, oftare förekommande värmeböljor i framtiden.

Eftersom Sverige räknas som ett av de svalare länderna i Europa är det logiskt att fokus historiskt sett har legat på att klara kylan snarare än värmen. Några varma veckor på sommaren har inte räknats som ett problem jämfört med den mycket längre kalla perioden under året. Detta ligger också väl i linje med statistiken som visar att extrem värme i Sverige inte har varit någon stor dödsorsak generellt, även om den enskilda år varit betydande.

Kopplingen mellan hög värme och ökad risk för dödsfall är dock känd sedan länge. Studier har gjorts i olika länder och även på senare år i Sverige [1]. Studierna visar att vi också i Sverige under årens lopp påverkats av värmeböljor som har gett en förhöjd dödlighet. I stort sett varje sommar drabbas riskgrupper i olika utsträckning av en överdödlighet på grund av värmen [2]. Problematiken är ett faktum redan i nutid och inte bara i ett framtida scenario, om än på en relativt låg nivå än så länge.

I Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) skrivs följande: ”Hälsokonsekvenser för både människa och djur av ett ändrat klimat kommer för Sveriges del innebära att ett skifte måste ske från anpassning med fokus framförallt på ett kallt vinterklimat till att omfatta också ett varmt sommarhalvårsklimat och en ökad förekomst av extrema väderrelaterade händelser” [1]. Detta kommer att förstärka det rådande förhållandet att värmeböljor är ett normalt förekommande fenomen under sommarhalvåret.

Generellt sett saknas det idag specifika beredskapsplaner och vägledningar för att hantera värmeböljor i Sverige (det finns heller inget lagstadgat krav på detta i nuläget). Det finns dock beredskapsplaner för allvarliga händelser som kan fungera som hjälp i ett akut läge.

En satsning på det preventiva arbetet med bl.a. information och specifika handlingsplaner bedöms som angeläget.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-4-2
ISBN: 978-91-86885-00-7
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Lennart Engblom
075-247 38 68

Mer hos oss

Krisberedskap