/
/

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom - diabetes

Rapporten är den första i en serie som studerar hälsoutfall, läkemedels-användning och tillgänglighet till vårdåtgärder för olika somatiska sjukdomar för personer med psykisk sjukdom. Denna rapport visar att samtidig psykisk sjukdom hos diabetiker ökar risken för sämre hälsoutfall. Gruppen använder även mindre blodfettsänkande medicin.

Sammanfattning

Socialstyrelsen publicerade 1 juli 2010 en öppen jämförelse och utvärdering av den psykiatriska vården i Sverige*. I utvärderingen framkom resultat som bland annat visar på ökad dödlighet i somatiska sjukdomar för personer med samtidig psykisk sjukdom. Socialstyrelsen bedömer det som angeläget att följa upp rapporten och närmare studera den somatiska vården och sjukligheten för personer med psykisk sjukdom.

Studie av hälsoutfall och läkemedelsanvändning

I föreliggande registerbaserade studie har Socialstyrelsen utökat och fördjupat analyserna genom att studera hälsoutfall, inklusive dödlighet, och läkemedelsanvändning vid diabetessjukdom hos personer med psykiatriska diagnoser.

Första rapporten i en serie

Rapporten är den första att publiceras och kommer att följas av flera studier där hälsoutfall, läkemedelsanvändning och tillgänglighet till olika vårdåtgärder studeras inom olika sjukdomsområden för personer med psykisk sjukdom.

Tydliga skillnader i hälsoutfall och läkemedelsanvändning mellan olika patientgrupper

Resultaten i denna studie visar att det fanns tydliga skillnader i hälsoutfall och läkemedelsanvändning mellan diabetespatienter med eller utan samsjuklighet i psykisk sjukdom. Diabetespatienter med psykisk sjukdom hade i lägre utsträckning än övriga patienter hämtat ut receptbelagda blodfettsänkande läkemedel mot blodfettsrubbningar vid diabetes.

Förhöjd risk för amputationer och ökad dödlighet

Gruppen av psykiskt sjuka patienter hade också en förhöjd risk för amputation av delar av benet på grund av allvarlig komplikation till sin diabetes. Slutligen, diabetespatienter med samtidig psykisk sjukdom hade en ökad dödlighet, även då självmord och skadehändelser med oklar avsikt exkluderades från analyserna.

Troliga orsaker kan vara sen diabetesupptäckt och sämre tillgång på vård och läkemedel

Resultaten som presenteras i rapporten visar att samtidig psykisk sjukdom hos diabetiker ökade risken för sämre hälsoutfall och mindre användning av blodfettsänkande medicin. De bakomliggande orsakerna till dessa skillnader kan vara flera men det är rimligt att på ett mer generellt plan anta att diabetessjukdom upptäcks senare hos personer med psykisk sjukdom och att tillgången till diabetesvård och läkemedel av olika orsaker inte når dessa personer i samma utsträckning som övriga.

*    Öppna jämförelser och utvärdering 2010 – Psykiatrisk vård. Socialstyrelsen; 2010

 

Läs hela sammanfattningen
 

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-2-5
Format: POD
Antal sidor: 17
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr