/
/

Skador bland barn i Sverige – Olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiv handling – Rapport 2011

Drygt 200 000 barn per år söker vård på akutmottagning till följd av skador, och mer än 90 barn per år avlider. Rapporten ger en grundlig statistisk beskrivning av skador och skadehändelser bland barn under 18 år i Sverige.

Bilaga

 Länstabeller

Sammanfattning

Skadehändelser är bland barn den absolut vanligaste orsaken till såväl död som vård på sjukhus. Av samtliga barn som omkommer i Sverige svarar skador och förgiftningar för en tredjedel. Bland samtliga barn som vårdas inskrivna på sjukhus vårdas närmare en fjärdedel till följd av skadehändelse.

Olycksfall vanligaste dödsorsaken bland barn

Trots att skador är den vanligaste dödsorsaken har trendkurvan för barn som avlidit genom skadehändelse under lång tid varit avtagande. De senaste 40 åren har antalet barn som avlidit minskat från fler än 400 per år i början på 1970-talet till under 100 per år de senaste åren.
Under åren 2005–2008 omkom i genomsnitt 93 barn per år genom skador och förgiftningar. Sex av tio avled genom olycksfall. Vanligast var trans-portolycksfall med fordon som främst är avsedda för vägtrafik, men också drunkning, kvävning samt exponering för rök och öppen eld orsakade varje år flera barns död. Per år begick i genomsnitt 30 barn självmord. Fem barn per år avled efter att ha utsatts för övergrepp. Skadehändelser med dödlig utgång var vanligare bland äldre barn. Två tredjedelar var äldre än 12 år och 41 procent var äldre än 15 år. Närmare två tredjedelar var pojkar.

Fallolyckor och transportolyckor vanliga orsaker till sjukhusvård

Under åren 2005–2009 skrevs drygt 21 000 barn per år ut från sluten vård vid sjukhus efter att ha behandlats för en skada eller en förgiftning, Andelen olycksfall bland dessa var betydligt högre än för avlidna barn. Fallolycka dominerade stort och svarade tillsammans med transportolycksfall för tre fjärdedelar av samtliga olycksfall. I genomsnitt vårdades 1 316 barn per år för avsiktlig självdestruktiv handling och 305 barn per år efter att ha utsatts för övergrepp av en annan person.

Flest skadades under fritid

Per år behandlades vid landets akutmottagningar fler än 206 000 barn efter skadehändelser under åren 2007–2009. Detta motsvarar 10,7 procent av Sveriges samtliga barn. Högst skadetal fanns hos barn mellan 10 och 17 år. 57 procent var pojkar. Nästan alla, 98 procent, hade skadat sig genom olycksfall. Flest barn hade skadat sig i bostadsmiljö, på sport- och idrottsanläggningar och i transportområdet, det vill säga vägar, gator och transportleder för cyklister och fotgängare. Fallolycka var i särklass vanligast och svarade för 45 procent av samtliga skadefall. Åtta av tio skador inträffade under fritiden, framförallt under lek eller sportaktivitet. 29 000 barn skadades under skoltid, oftast i samband med idrottslektion. Drygt 7 000 barn skadade sig under den tid som barnomsorgen varit ansvarigt för barnet.

En tredjedel av de dödliga skadorna var självmord

Per år avled i genomsnitt 30 barn genom självmord, vilket utgjorde en tredjedel av samtliga barn som omkom genom skada. Ungefär lika många pojkar som flickor tog sitt eget liv.
Antalet barn som vårdats inskrivna på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling ökade fram till 2007, efter det skedde en nedgång. Det är viktigt att fortsätta följa denna utveckling för att kunna konstatera att det inte rör sig om en tillfällig förändring av trenden. I genomsnitt vårdades 1 316 barn efter att avsiktligt skadat sig själva. Av dessa var 77 procent flickor. Förgiftning var det vanligaste tillvägagångssättet (85 procent), de allra flesta hade överdoserat läkemedel, men några förgiftade sig med alkohol. Vid sidan av förgiftning var att skära eller sticka sig med vasst föremål det mest frekvent förekommande tillvägagångssättet (7 procent).

Fler än 3 000 barn behandlades för övergrepp

De barn som avled till följd av övergrepp var i genomsnitt fem per år. Fler än 3 000 barn behandlades per år vid sjukhus efter att ha utsatts för övergrepp. Av dessa var 86 procent äldre än 12 år, och 58 procent var äldre än 15 år. Övergreppen skedde vanligtvis genom obeväpnat våld. Bland flickorna hade en femtedel av dem som vårdades inskrivna på sjukhus av denna orsak utsatts för sexuellt övergrepp. Bland pojkarna skedde de flesta övergreppen på gator och torg och bland flickor var bostad inomhus den vanligaste skadeplatsen.

Fallolyckor vanligaste skadeorsaken bland barn

Få barn avled genom fallolycka, men det var den vanligaste orsaken till skada bland barn som behandlades vid sjukhus. Fler än 93 000 barn behandlades årligen, vilket motsvarar fem procent av Sveriges samtliga barn. Fall var vanligt i alla åldersgrupper, men allra vanligast bland små barn. Små barn föll oftare från en nivå till en annan – inte sällan från möbler, lekredskap och i trappor, medan de äldre barnen i större utsträckning föll i samband med lek med andra barn eller idrott. Bostadens innemiljö var en vanlig skadeplats för de minsta barnen medan de lite äldre förskolebarnen och de yngsta grundskolebarnen ofta föll i bostadens utomhusmiljö. Bland de större barnen inträffade fallskadorna ofta i idrottsmiljöer eller i transportområde.

Trafikolyckor vanligaste dödsorsaken

Transportolycksfall var den vanligaste dödsolyckan bland barn. I genomsnitt avled nästan 30 barn per år. Fyra av tio dog efter olycka med personbil och tre av tio hade varit förare av eller passagerare på moped eller motorcykel. Fyra av tio barn som behandlades vid akutmottagning efter olycka med vägfordon hade skadats i en cykelolycka. 18 procent hade skadats i mopedolycka, 15 procent i olycka med personbil och 11 procent i olycksfall med motorcykel. Cykelolyckor var vanligast i åldrarna 12–14 år och absolut van-ligast bland 13-åringarna. Bland mopedisterna som skadats var mer än hälften 15 år gamla. De barn som skadade sig i motorcykelolyckor var mellan 6 och 17 år. Nittio procent var pojkar. Två tredjedelar av olycksfallen med motorcyklar skedde på tävlingsbanor för motorfordon.

Flest pojkar omkom i drunkningsolyckor

Under åren 2005–2008 omkom totalt 23 barn genom drunkning. 19 av barnen var pojkar. Per år vårdades i genomsnitt 41 barn inskrivna på sjukhus efter drunkningstillbud. Två tredjedelar av dessa var mellan 1 och 6 år.

Läkemedel och alkohol orsakade flest förgiftningar

Varje år behandlades fler än 2 100 barn på sjukhus efter ett förgiftningsolycksfall. Hälften av de barn som vårdats inskrivna på sjukhus var mellan 1 och 3 år. 37 procent hade oavsiktligt förgiftats av läkemedel och drygt en fjärdedel hade varit i kontakt med ett giftigt djur eller en giftig växt. Av de barn som behandlades på akutmottagning var många i åldersgrupperna 1–3 år och 16–17 år. Läkemedel, 37 procent, och alkohol, 33 procent, var de vanligaste förgiftningspreparaten. Läkemedel var vanligt hos både små och större barn medan akut alkoholförgiftning nästan uteslutande drabbade tonåringar.

En tredjedel av skadorna skedde i hemmet

En tredjedel av samtliga skador, 68 500, uppkom i boendemiljön. Närmare hälften skadades genom fall, och de flesta skadehändelserna skedde i de utrymmen i hemmet där man oftast vistas – sovrum och andra bostadsrum. Små barn skadade sig också ofta i köket, medan många äldre barn skadade sig i bostadens närmiljö.

Många skador inträffade under fotboll och ridning

Närmare 60 000 barn skadade sig årligen i samband med idrottsutövning. Sex av tio var pojkar och 85 procent av de skadade var äldre än 10 år. De flesta skadorna skedde under fritiden men en femtedel inträffade under skolans idrottslektioner. Oftast skadades barnen på idrottsanläggningar, som sporthall, ishall eller skidbacke. Bland flickor inträffade många olycksfall i ridhus eller i lantbruksmiljö. Flest skadade sig under fotboll, något som gällde för både pojkar och flickor. Skador under ishockey och motorcykelsport var också vanligt bland pojkarna. Bland flickorna skadades många under hästsportaktiviteter. Skador i samband med slalom eller snowboard var vanliga hos både pojkar och flickor.

Många skadades på lekplats

Fler än 18 000 barn skadades varje år på lekplatser. Barn i åldrarna 4 till 12 år hade de högsta skadetalen. Närmare två tredjedelar av skadorna orsakades av fall, både sådana som skett i samma nivå, oftast i samband med lek med andra barn, och sådana där barnet fallit från en nivå till en annan, ofta från ett lekredskap där man skadat sig när man slagit i underlaget.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-2-13
Format: POD
Antal sidor: 179
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr

Kontakt

Pernilla Fagerström
075-247 30 00