/
/

Öppna jämförelser 2011 – Vård och omsorg om äldre

Rapporten jämför vården och omsorgen om äldre utifrån 31 indikatorer. Det handlar bland annat om bemötande och inflytande, trygghet, mat och aktiviteter, fall, undernäring och trycksår, vård i livets slutskede och efter stroke samt läkemedelsanvändning.

Bilaga

Bilaga 1 - Kommunresultat 2011

Bilaga 2 - Beskrivning av indikatorer

Sammanfattning

Målet med rapporten är att ge en allsidig bild av vården och omsorgen om äldre, bland annat genom att belysa områden som kan påverkas av både kommunernas och landstingens insatser. För gruppen mest sjuka äldre är det särskilt viktigt att insatserna fungerar oavsett vem som är ansvarig huvudman, till exempel insatser inom förebyggande arbete, rehabilitering, läkemedelshantering och vård i livets slutskede.

Årets rapport innehåller flera förändringar jämfört med förra årets. Det finns nya indikatorer för bland annat trygghet, delaktighet, aktiviteter i särskilt boende och rehabilitering samt en ny resultatindikator från det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Tre läkemedelsindikatorer har tagits bort och ersatts med en ny som gäller behandling med olämpliga läkemedel för personer i särskilt boende. Uppgifter om de äldres hälsotillstånd
och psykiska välbefinnande har tillkommit för att underlätta fortsatta analyser av resultaten.

Arbetet med öppna jämförelser belyser idag allt fler viktiga områden. Trots det räcker inte rapportens indikatorer för att ge en heltäckande bild av läget i vården och omsorgen om äldre.

Kort om årets resultat

De äldres omdöme om hemtjänst och särskilt boende

>>De äldre ger fortsatt goda omdömen om personalens bemötande.
>>En övervägande del av de äldre känner sig trygga, både med att bo i ett särskilt boende och med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst.
>>Omdömena är generellt sämre om maten, möjligheten att komma ut samt aktiviteterna som erbjuds i särskilt boende. Inom dessa områden finns det mycket stora skillnader mellan kommunernas resultat.
>>Jämfört med föregående år minskade andelen som är nöjda med maten samt med personalens bemötande och hänsynstagande till de äldres åsikter och önskemål. Andelen som är nöjda med möjligheten att komma ut är fortsatt liten, men har ökat i förhållande
till föregående år.

Förebyggande åtgärder

>>Vid risk för fall, undernäring eller trycksår är det generellt vanligare att planera förebyggande åtgärder än att verkligen genomföra åtgärderna. Det fanns stora variationer i såväl genomförandet av åtgärder som förekomsten av fall, undernäring eller trycksår bland de kommuner som aktivt registrerat i Senior Alert.

Vård och stöd i särskilda situationer

>>Närmare 90 procent av de äldre har någon närvarande i dödsögonblicket och andelen som smärtskattas är fortsatt liten.
>>Drygt hälften av de äldre som har insjuknat i stroke uppger att de har fått sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda.
>>Bland äldre i särskilt boende är det en större andel som behandlas med olämpliga läkemedel och psykofarmaka än bland den övriga befolkningen i samma
åldersgrupp.

Generellt finns stora skillnader mellan kommunernas resultat och de behöver analyseras utifrån lokal och regional kunskap om verksamheten. Kommunerna kan samtidigt lära sig mycket av att jämföra sig med varandra, framför allt inom områden med mycket stora variationer. Det finns ingen kommun som har riktigt bra värden på alla indikatorer och inte heller någon som har dåliga värden på alla indikatorer.

Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-12-5
Format: PDF
Antal sidor: 163
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr