/
/

Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri – en kartläggning av forskning och praktik

Rapporten innehåller kartläggning och beskrivning av olika metoder för brukarmedverkan och brukarinflytande samt beskrivning av de utvärderingar som gjorts av metoderna. Brukares, utförares och personals erfarenheter av några metoder finns också beskrivna.

Sammanfattning

Att stärka brukares medverkan och inflytande över sina insatser är en viktig del på vägen till en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Denna rapport innehåller kartläggning och beskrivning av metoder för brukarmedverkan och brukarinflytande som identifierats via en sökning av forskning och praktiken. Den innehåller också beskrivningar av de utvärderingar som gjorts av de olika metoderna. Vidare rymmer rapporten brukares, utförares och personals erfarenheter av några metoder. Till sist innehåller den förslag på hur man kan arbeta vidare på området under 2012.

Kartläggningen visar att det finns metoder för att stärka brukarmedverkan och brukarinflytandet för flera sakområden inom socialtjänst och psykiatri. Dock har endast en av dem utvärderats i randomiserade kontrollerade studier. För övriga metoder finns enbart beskrivningar och för vissa metoder finns uppföljningar genom intervjuer eller dokumentstudier. Fokus tycks i dagsläget ligga på processen med brukarinflytande och brukarmedverkan snarare än utfallet för den enskilde eller verksamheten.

Det finns en del olika metoder som används i verksamheter inom socialtjänst och psykiatri idag. Några av dessa har undersökts i samband med uppdraget. De allra flesta av dessa har upplevts positivt av de brukare som intervjuats i samband med denna rapport. För flera av metoderna bedöms det finnas möjligheter att utveckla och anpassa dem till fler grupper av brukare inom socialtjänsten.

Sammanfattningsvis visar kartläggningarna att det finns ett stort behov av att både utvärdera och utveckla men också att pröva om några av de metoder som används idag kan anpassas och användas för grupper där metoder för brukarmedverkan saknas. Det förefaller också finnas ett stort behov av att sprida kunskap om förutsättningar och former för brukarmedverkan och inflytande. Mot bakgrund av detta föreslås följande aktivitet med syfte att ge kunskapsstöd till praktiken på området brukarmedverkan:

  • Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att ta fram en vägledning som vänder sig till personal inom socialtjänsten. Den ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och erfarenheter från praktiken. Vägledningen bör tydliggöra brukarens rättigheter samt vilka organisatoriska och strukturella förutsättningar som underlättar brukares inflytande och medverkan. Arbetet med vägledningen bör ske i samråd med organisationer som företräder personer som får insatser av socialtjänsten.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-12-20
ISBN: 978-91-86885-85-4
Format: POD
Antal sidor: 64
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Camilla Wiberg
075 247 37 37