Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning – Statistik från IDB (Injury Database) Sverige, 2010

År 2010 rapporterades 45 393 skadefall till IDB (exkl. Uppsala). Utifrån detta skattas att närmare 658 000 personer i Sverige hade uppsökt akutsjukvården till följd av skada samma år. Överlag drabbades männen i något större utsträckning utom i de äldre åldersgrupperna där kvinnor var mer skadedrabbade.

Sammanfattning

Denna rapport redovisar statistik från den svenska delen av Injury Database (IDB) för år 2010. IDB Sverige är en del av ett europeiskt samarbete (EURO-IDB) som har syftet att samla in och redovisa skadestatistik över olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiv handling där den skadade behövt uppsöka läkare vid akutmottagning. Statistiken är främst tänkt att ge kunskapsunderlag för skadepreventiv verksamhet på nationell och europeisk nivå, men kan också användas som underlag för skadeförebyggande verksamhet på lokal nivå.

Rapporten redovisar statistik över olika typer av skador, skadornas omfattning, var de inträffar, skillnader mellan könen och mellan olika åldrar samt de produkter som är inblandade i själva skadehändelsen.

IDB Sverige består av data insamlat från akutmottagningar och jourcentraler vid nio sjukhus, medräknat Uppsala som deltog första gången 2009 men som av flera anledningar särredovisas i denna rapport. Medelbefolkningen i upptagningsområdet för de övriga åtta sjukhusen täckte år 2010 in cirka sju procent av Sveriges befolkning. Utifrån de skador som rapporteras beräknas sedan nationella antalsskattningar och befolkningsrelaterade tal.

År 2010 rapporterades 45 393 skadefall till IDB (exkl. Uppsala). Utifrån detta skattas att närmare 658 000 personer i Sverige hade uppsökt akutsjukvården till följd av skada samma år. Överlag drabbades männen i något större utsträckning utom i de äldre åldersgrupperna där kvinnor var mer skadedrabbade.

Fler än åtta av tio skadade hade råkat ut för ett olycksfall. Drygt en av tio skadades i transportolycka, där vägtrafikolycksfall var vanligast.

Åtta av tio hade skadat sig på fritiden. Flest personer skadade sig under lek och fritidsaktivitet eller vid annan specificerad aktivitet. I den senare gruppen ingår all slags förflyttning, antingen till fots eller med ett fordon.

Bostaden eller bostadsområdet var den arena där flest skador inträffade. Bland de äldsta inträffade 60 procent av skadorna i hemmet.

Många äldre skadade sig också på äldreboenden eller servicehus, som inte räknas som bostad i denna statistik..

Närmare en av tio som skadades hade råkat ut för ett arbetsolycksfall och bland barn och ungdomar (1–19 år) inträffade närmare en av sex skadehändelser under barnomsorgs- eller skoltid.

En sjättedel av alla skador inträffade i samband med idrottsutövning, inklusive skolidrott och idrott i bostaden/bostadsområdet. Män råkade oftare ut för idrottsskador än kvinnor.

Närmare hälften av alla skadade hade varit med om en fallolycka. Detta drabbade särskilt barn och personer över 80 år. En fjärdedel hade skadat sig genom att man krockat eller stött ihop med något eller någon annan person.

Sett till alla skadehändelser var det vanligast att skadan resulterade i kontusion eller fraktur. Flest personer fick skador på de övre extremiteterna, dvs. armarna från axlarna ut till fingrarna. De flesta av skadorna var av lindrigare art – för över åtta av tio räckte det med behandling i öppen vård.

Läs hela sammanfattningen
Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning - Statistik från IDB (Injury Database) Sverige, 2010

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-11-18
Format: PDF
Antal sidor: 94
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ellen Lundqvist
075-247 39 45

Anders Tennlind
075-247 32 20