/
/

Att beskriva behov och insatser med nationellt fackspråk - Utvecklingen av en nationell modell för systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen har utvecklat en modell för att beskriva äldre personers behov och insatser med ett nationellt fackspråk. Modellen kan stödja kommunerna att införa ett systematiskt arbetssätt med individens behov i fokus.

Sammanfattning

Syftet med samarbetsprojektet mellan regeringsuppdragen Öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre och Nationellt fackspråk för vård och omsorg är att vidareutveckla den nationella statistiken över äldre personers behov och insatser för att kunna mäta och följa utvecklingen av kvalitet och effektivitet. Ytterligare ett syfte är att utveckla ett systematiskt och behovsorienterat arbetssätt med ändamålsenlig individbaserad dokumentation för handläggning, utförande och uppföljning. Det innebär bland annat att dokumentationen utgår från den nationella informationsstrukturen med enhetliga, entydiga och jämförbara begrepp, termer och klassifikationer i linje med strategin Nationell eHälsa.

Målet är att den nationella statistiken ska kunna hämtas från en strukturerad individbaserad dokumentation i processen för handläggning, utförande och uppföljning. Därför har en nationell modell tagits fram som stöder ett sådant arbetssätt i både handläggningen och utförandet av insatser.

Utvecklingsarbetet påbörjades 2008 och två FoU-enheter och verksamhetsföreträdare från olika kommuner har deltagit utöver sakkunniga och projektledare från Socialstyrelsen. Två olika testomgångar av modellen har genomförts i en respektive fyra kommuner. Socialstyrelsen har diskuterat modellen med brukar- och intresseorganisationer, representanter från flera kommuner, SKL, länsstyrelser, yrkesföreträdare och delar av Socialstyrelsens vetenskapliga råd. Det pågår en vidareutveckling av modellen och ytterligare test av modellen i datoriserad miljö är under planering. Målet är att nationell statistik ska kunna inhämtas från en ändamålsenlig dokumentation i kommunerna.

Utvecklingsarbetet omfattade följande delar:

 • aktgranskning för att kartlägga vilken information som dokumenteras i handläggningsprocessen
 • utveckling av första versionen av en modell, som omfattar handläggning, genomförande och uppföljning, samt test och utvärdering i en kommun
 • vidareutveckling av modellen, samt test och utvärdering av modellen i fyra kommuner
 • remissomgång
 • fortsatt vidareutveckling av modellen.

Modellen presenterades i december 2009 i Socialstyrelsens slutrapport till regeringen från Öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre 2007 – 2009 samt i slutrapporten för Nationellt fackspråk inom vård och omsorg i mars 2011.

Resultatet är en modell som omfattar ett systematiskt arbetssätt och strukturerad individbaserad dokumentation av ansökan, behovsbedömning (inklusive mål), beslutade insatser, planerade, utförda och ej utförda insatser samt uppföljning. Den strukturerade dokumentationen utgår från tillämpning av den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket. Behov och insatser kopplas till en hierarkisk struktur enligt WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och insatserna är dessutom kopplade till den nuvarande officiella statistiken. För att möjliggöra tillämpning av modellen i it-stöd, enligt strategin för Nationell eHälsa, krävs en fortsatt utveckling av informationsstrukturen. Modellen:

 • bidrar till att stärka rättsäkerheten
 • skapar transparens vilket ger bättre möjlighet till inflytande och insyn för den enskilde
 • stöder ett behovsorienterat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation i handläggnings- och genomförandeprocessen samt vid individuell uppföljning
 • skapar förutsättningar för organisering och resursfördelning utifrån individens behov
 • möjliggör verksamhetsuppföljning som är jämförbar på lokal och nationell nivå t.ex. genom utökad personnummerbaserad statistik över äldre personers behov och insatser
 • stöder utveckling av evidensbaserad praktik.
Läs hela sammanfattningen
Omslaget till Att beskriva behov och insatser med nationellt fackspråk

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-11-14
Format: POD
Antal sidor: 62
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr