/
/

De mest sjuka äldre – Avgränsning av gruppen

Rapporten redovisar Socialstyrelsens förslag på hur gruppen mest sjuka äldre kan avgränsas utifrån registeruppgifter.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen ett flertal uppdrag som en del i arbetet med att förbättra förhållandena för gruppen mest sjuka äldre. Ett av uppdragen innebär att utveckla ett indikatorsystem och göra en baslinjeundersökning av de mest sjuka äldres situation. Som en del av detta regeringsuppdrag presenterar vi här tre operationella avgränsningar av gruppen mest sjuka äldre. Dessa behövs för att kunna utveckla ett statligt styrsystem inom området och för att Socialstyrelsen ska kunna genomföra de uppdrag som ligger på myndigheten.

I arbetet med att ta fram operationella avgränsningar för gruppen mest sjuka äldre, har vi utgått från att mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Vi belyser omsorgs- och sjukvårdsbehov som ett mått på funktionstillstånd och utgår från nationella hälsodata- och socialtjänstregister.

Registrens begränsade information gör att det inte är möjligt att identifiera personer som vårdas främst av anhöriga i ordinärt boende utan samtidig kontakt med öppen specialistvård eller slutenvård.

Vi föreslår tre operationella avgränsningar av gruppen mest sjuka äldre:

  1. Kärnan i gruppen mest sjuka äldre utgörs av personer med omfattande sjukvård och omfattande omsorg. År 2008 utgjorde denna grupp 2 procent av befolkningen 65 år och äldre (29 000 personer).
  2. Förutom kärngruppen, innefattar avgränsningen ”omfattande omsorg” ytterligare personer med omfattande omsorgsinsatser från kommunen. De flesta i denna grupp är sannolikt helt beroende av hjälp för att klara av vardagliga aktiviteter. Med omfattande omsorg menas: permanent särskilt boende, beslut om 25 eller fler timmar hemtjänst per månad, korttidsboende eller beslut om insatser med stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). År 2008 utgjorde denna grupp 10 procent av befolkningen 65 år och äldre (154 000 personer).
  3. Den vidaste avgränsningen innefattar samtliga personer med omfattande sjukvård eller omfattande omsorg. Denna avgränsning kan exempelvis användas när kärngruppen ger otillräckligt underlag för att kunna statistiskt säkerställa skillnader mellan grupper, såsom i jämförelser mellan mindre kommuner. Med omfattande sjukvård avses: multisjuklighet, fler än 19 vårddagar i slutenvården, fler än tre inskrivningar i slutenvård eller fler än sju inskrivningar i öppen specialistvård. År 2008 utgjorde denna grupp 18 procent av befolkningen 65 år och äldre (286 000 personer).

Vilken avgränsning som är mest ändamålsenlig beror på vilken frågeställning som ska belysas. I regeringens fortsatta arbete med att utveckla ett nationellt styrnings- och uppföljningssystem kan detta material utgöra ett underlag, liksom i Socialstyrelsens arbete med mest sjuka äldre.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-10-20
Format: POD
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Anna Bennet
073-247 30 00

Mer hos oss

Äldre