/
/

Redovisning av uppdraget att etablera regionala FoU-centrum på äldreområdet

Socialstyrelsen följer årligen upp etableringen av regionala FOU-centra på äldreområdet. Redovisningen tar bland annat upp hur många som fått stimulansbidrag under 2009, styrformer, finansiering, nätverk och samarbetspartners, nyttan, samt problem vid etablering.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag under 2009 fördelat 9 390 000 kronor som stimulansbidrag till fortsatt etablering av regionala FoUcentrum på äldreområdet. I uppdraget ingår att årligen till regeringen redovisa etableringens fortskridande.

Under året erhöll 23 FoU-centrum etableringsstöd. Ett centrum var i planeringsfas medan övriga har flera års verksamhet bakom sig. Drygt hälften av dem har erhållit statligt stimulansbidrag för etablering som regionalt FoU-centrum på äldreområdet längre tid än sex år.

Verksamheten bedrivs i ökande omfattning med främst tre inriktningar: utvecklingsarbeten, forskningsprojekt samt reguljär basverksamhet i form av handledning, metodstöd och kompletterande utbildning/fortbildning.

FoU-centrumen ger i sina redovisningar exempel på positiva effekter som FoU-verksamheten haft för de äldre och för personal i vård och omsorgsverksamheten. Upplevda problem handlar om kort planeringshorisont genom tidsbegränsade huvudmannaavtal, organisatoriskt små och därmed sårbara enheter samt om osäkerhet om stabiliteten i huvudmannasamverkan kring centrumet.

Socialstyrelsen konstaterar att FoU-centrumen bedriver en angelägen
verksamhet i enlighet med uppdraget och med villkoren för statligt stöd.

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Mårten Wirén
075-247 32 64

Mer hos oss

Äldre