/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–2, år 2010 – Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Under det andra kvartalet 2010 betalades 2 957 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Det är en ökning med fem procent jämfört med andra kvartalet 2009.

 Tabellbilaga

 

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under andra kvartalet år 2010. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS) och syftar till att kvartalsvis ge en snabb översiktlig bild av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med andra kvartalet år 2010.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar.

Ekonomiskt bistånd under andra kvartalet år 2010

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under andra kvartalet 2010 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 957 miljoner kronor. Vid jämförelse med andra kvartalet år 2009 är det en ökning med fem procent.
  • Till flyktingar har under det andra kvartalet 2010 betalats ut 544 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Vid jämfö-relse med andra kvartalet år 2009 är det en minskning med sex procent. Lägsta utbetalningen under den senaste femårsperioden var under tredje kvartalet 2005 då 254 miljoner kronor betalades ut. Under denna period har beloppen varierat mellan 254–576 miljoner kronor.
  • Av de 274 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 224 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Andra kvartalet 2009 var det 270 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 214 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under de två första kvartalen år 2010

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under de två första kvartalen år 2010 betalades 5 891 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Det är en ökning med sju procent jämfört med samma period år 2009.
  • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under de två första kvartalen år 2010 var 1 188 miljoner kronor, vilket är en minskning med fem procent jämfört med samma period år 2009.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-9-5
ISBN: 978-91-86585-48-8
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ekonomiskt bistånd
Ingrid Jonasson
075-247 32 97

Statistik
Josefin Blomkvist
075-247 39 99