/
/

Fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare – Redovisning av ett försök inom två sjukvårdsregioner med låg tillgång på specialister i psykiatri – Delrapport 2

Fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare är den andra delrapporten från ett projekt som pågår inom norra och sydöstra sjukvårdsregionerna. Projektet innebär att samtliga läkare som söker allmäntjänstgöring (AT) inom de två sjukvårdsregionerna får ett erbjudande om möjlighet till fördjupad psykiatriutbildning.

Sammanfattning

Denna rapport är den andra delrapporten från ett projekt som pågår inom norra och sydöstra sjukvårdsregionerna. Projektet innebär att samtliga läkare som söker allmäntjänstgöring (AT) inom de två sjukvårdsregionerna, under försöksperioden 1 september 2008 t.o.m. 31 augusti 2011, får ett erbjudande om möjlighet till fördjupad psykiatriutbildning under 2-3 månaders utvidgad AT inom psykiatrin. De läkare som accepterar erbjudandet ges extra teoretiska kurser och klinisk handledning som fördjupar deras kunskaper i psykiatri. Dessutom erbjuds de en högre lön motsvarande ingångslönen under en specialisttjänstgöring plus bonus. Projektet syftar till att fördjupa AT-läkarnas kunskaper i psykiatri och underlätta senare rekrytering av ST-läkare inom någon psykiatrisk specialitet men också att förbättra psykiatriutbildningen för samtliga AT-läkare. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera projektet. I rapporten beskrivs hittills genomfört arbete och planering av det fortsatta arbetet, och lämnas en ekonomisk redovisning av hur statsbidraget till projektet hittills har använts.

 

Den ekonomiska redovisningen för budgetåret 2009 visar att statsbidraget till projektet inte utnyttjats fullt ut i någon av de två sjukvårdsregionerna. Det främsta skälet till detta är att antalet AT-läkare som har valt utvidgad AT inom psykiatri är lägre än vad man ursprungligen budgeterat för. Under uppföljningsperioden från projektstarten den 1 september 2008 t.o.m. den 31 december 2009, har hittills 24 av 172 AT-läkare inom den norra och 4 av 113 AT-läkare inom den sydöstra sjukvårdsregionen påbörjat eller genom-fört fördjupad utbildning inom psykiatrin. Härtill kommer ett antal AT-läkare som p.g.a. barnledigheter, sjukdom eller andra skäl inte ingår i beräkningarna. Att enbart värdera projektet utifrån ekonomiska grunder skulle dock ge en missvisande bild, då statsbidraget möjliggjort en utbildningssatsning som har förbättrat psykiatriutbildningen för samtliga AT-läkare och inte enbart för dem som valt fördjupad psykiatriutbildning.

Socialstyrelsen bedömer att hittillsvarande arbete och planeringen av det fortsatta arbetet inom de båda sjukvårdsregionerna är i linje med projektets syfte. Båda regionerna har format en organisation och ett utbildningskoncept som har förutsättningar att intressera fler AT-läkare att satsa på en karriär som specialist inom någon psykiatrisk specialitet. Socialstyrelsen konstaterar dock att rekryteringen av AT-läkare hittills varit avsevärt lägre än vad man budgeterat och fått statsbidrag för. Socialstyrelsen föreslår därför att regeringen beslutar att det statsbidrag som inte förbrukats sedan projektet avslutats antingen skall betalas tillbaka till statskassan eller att projektmedlen får användas för en eventuell förlängning av projektet. Positivt är att statsbidraget möjliggjort en satsning på förbättrad arbetsmiljö och en utveckling av psykiatriutbildningens pedagogiska innehåll, bättre handledning och AT-stöd vid behov av snabb återkoppling. Det är förbättringar som kommer samtliga AT-läkare till del, inte bara dem som valt fördjupad psykiatriutbildning.  

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-7-1
Format: POD
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anders Hedberg
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa