/
/

Socialstyrelsens uppföljning och bedömning av landstingens insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin

Uppföljningen är baserad på intervjuer med landstingsföreträdare, en enkät till ett urval vårdenheter och landstingens rapporter till Försäkringskassan.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen följt upp landstingens arbete med behandling – kognitiv beteendeterapi (KBT) och multimodal rehabili-tering (MMR) – inom ramen för rehabiliteringsgarantin 2009. Uppföljningen baseras på intervjuer med landstingsföreträdare, en enkät till ett urval vårdenheter, samt landstingens rapporter till Försäkringskassan.

  • Det är stora skillnader på hur landstingen tagit sig an de förutsättningar som rehabiliteringsgarantin ger. Utbyggnadstakt, fördelning privata – of-fentliga vårdgivare och godkännandeförfarande är några faktorer som skiljer sig åt.
  • Landstingen har genomfört 26 000 KBT-behandlingar. De flesta i form av individuell korttidsbehandling (upp till 14 sessioner per patient), genomförda vid nystartade verksamheter och av personal anställd vid en-heten. Under samma tid har 6 000 MMR-behandlingar genomförts. Dessa har varit mer omfattande (i snitt 70 timmar per patient), oftare som gruppbehandling och oftare inom etablerade verksamheter.
  • Behovet av rehabilitering har i de flesta landsting inte systematiskt kart-lagts. Skattningar talar för att den behandling som skett motsvarar mer än 60 procent av det behov som existerade vid 2009 års ingång. Uppbygg-nad av MMR i primärvård, uppbyggnad av bra rapportsystem och ge-nomförande av godkännandeförfarande är några faktorer som varit hind-rande för tempot i uppbyggnaden.
  • En majoritet av patienterna (drygt 70 %) är kvinnor och medelåldern är 44 år. Bedömd diagnos och prognos för rehabilitering har varit faktorer vid val av patienter. Ca 50 procent av KBT-patienterna och 16 procent av MMR-patienterna var inte sjukskrivna vid behandlingsstart. En stor del av patienterna har varit sjukskrivna längre än rehabiliteringsgarantins målsättning om behandling inom 6–8 veckor.
  • En stor del, både av KBT-behandlingen (82 %) och MMR-behandlingen (65 %) har genomförts av offentliga vårdgivare. Detta är i de flesta fall uttryck för en medveten policy att bygga upp egen kompetens inom den offentliga vården.
  • Landstingen rapporterar överlag relativt god kompetens hos de behandla-re som engagerats inom rehabiliteringsgarantin. Tre fjärdedelar av KBT-behandlingen har genomförts av behandlare med minst steg1-utbildning (se bil 5) och 92 procent av den multimodala rehabiliteringen har genom-förts av sammanhållna team med läkare, psykolog och sjukgymnast. Ar-betsterapeut, kurator och sjuksköterska har ingått i mer än hälften av be-handlingsserierna.
  • På en övergripande nivå (behandlarkompetens, behandlingarnas omfatt-ning, etc.) – förefaller landstingen leva upp till de kvalitetskrav som överenskommelsen anger. Insatsernas faktiska innehåll saknas det dock underlag för att bedöma. Noterbart är att endast hälften av landstingen använder någon form av formaliserat godkännandeförfarande och att det godkännande som sker ofta inte innehåller någon tydlig kvalitetskontroll. Detta gäller i viss mån också de enskilda vårdenheterna – endast drygt hälften av KBT-behandlingarnas resultat följs upp av behandlande enhet.
  • Landstingens faktiska kostnader har endast i begränsad utsträckning följts upp. Landstingens skattningar av de faktiska kostnaderna hamnar på en nivå som understiger den ersättning man får från staten. Det 25 procentiga påslaget har generellt använts till utbildning och fortbildning.
  • Landstingens redovisning till Försäkringskassan förefaller i stort tillförlit-lig även om vissa initiala otydligheter har kunnat identifieras. Exempelvis har behandling, vid enheter som ännu inte delgivits ackreditering enligt landstingets interna system, rapporteraterats till Försäkringskassan.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-6-8
ISBN: 978-91-86585-27-3
Format: POD
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Jan Larsson
075-247 36 60