Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 – Psykiatrisk vård

Rapporten är ett steg på vägen mot att öppet kunna jämföra och utvärdera psykiatrin. Den är främst en studie av den vuxenpsykiatriska vården som drivs inom ramen för den specialiserade psykiatrin.

Bilagor

Indikatorbeskrivning
(ändrad 2011-02-10 i indikator 3.23)

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag att återkommande rapportera om läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Inom ramen för uppdraget genomför myndigheten nationella öppna jämförelser och utvärderingar med utgångspunkt i God vård och omsorg. Denna rapport är ett steg på vägen mot att öppet kunna jämföra och utvärdera psykiatrin.

Följande frågeställning ligger till grund för arbetet. Bedrivs svensk psykiatri i enlighet med de sex kriterierna i God vård, det vill säga är psykiatrin kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, jämlik och effektiv samt ges i rimlig tid? I denna rapport speglas psykiatrin dels utifrån övergripande indikatorer och indikatorer från nationella riktlinjer, dels utifrån en kartläggning som beskriver innehållet i den vuxenpsykiatriska öppenvården. Detta ger en indikation på hur vården bedrivs och fungerar samt hur resultatet blir för patienterna.

Rapporten är främst en studie av den vuxenpsykiatriska vården som drivs inom ramen för den specialiserade psykiatrins ansvar för de patienter som vårdas där. Begreppet specialiserad psykiatri används för att synliggöra att den vård som bedrivs inom ramen för primärvården inte ingår.

Rapporten har tre delar;

  • Del 1 fokuserar på God vård och dess områden ur ett övergripande perspektiv och ger exempel på hur man kan följa upp de områden och indikatorer som fastställs i Socialstyrelsens rapport ”Nationella indikatorer för God vård” .
  • Del 2 är en beskrivande del som innehåller en kartläggning av personaltillgången med utgångspunkt från nationell statistik, exempel på hur man i den psykiatriska öppenvården fördelar sin arbetstid, en inventering av innehållet i den öppna psykiatriska vården samt en beskrivning av patientgruppen och till sist ett mindre avsnitt om den slutna psykiatriska vården.
  • Del 3 är en öppen jämförelse mellan landsting främst utifrån indikatorer från de nationella riktlinjerna för vård vid depressions- och ångestsjukdom och de preliminära riktlinjerna för psykosociala insatser för schizofreni.

Utifrån de iakttagelser Socialstyrelsen har kunnat göra i rapporten redovisas följande rekommendationer och bedömningar.

Uppmärksamma den somatiska sjukligheten och minska överdödligheten

Socialstyrelsen bedömer det som mycket viktigt att somatisk sjuklighet uppmärksammas och att olika möjliga mekanismer som påverkar överdödligheten studeras. Landstingen bör vidta nödvändiga åtgärder i syfte att minska den ojämlikhet i dödlighet i sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke som finns mellan personer med psykiatriska diagnoser och övriga patienter. Somatisk sjukdom hos personer med psykiatriska diagnoser är ett viktigt granskningsområde för Socialstyrelsens tillsyn

Utarbeta strategier för att minska den unga befolkningens
psykiska ohälsa

Socialstyrelsen bedömer att det är av stor vikt att fortsätta att utveckla stragegier för att minska den psykiska sjukligheten och att främja den psykiska hälsan hos den unga befolkningen. Nationellt utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum) på Socialstyrelsen, som har regeringens uppdrag att föra ut evidensbaserad kunskap och stödja utvärdering av metoder för riktad prevention, tidig upptäckt och tidiga insatser till barn och unga, samt SKL:s modellområdesprojekt är exempel på arbeten som redan bedrivs.

Utarbeta gemensam strategi för ansvar för den äldre befolkningens psykiska ohälsa

Socialstyrelsen bedömer, på samma sätt som i rapporten om äldres psykiska ohälsa 2008, att det krävs ett samordnat agerande på både nationell, regional och lokal nivå när det gäller äldres psykiska hälsa. Detta agerande bör leda till en gemensam strategi för att öka tillgången för de äldre till vetenskapligt prövade insatser, stärkt kompetens, handledning och uppföljning

Förbättra rapportering till register

  • Landstingen är skyldiga och förväntas att uppmärksamma brister i rapporteringen till både kvalitetsregister och patientregistret
  • Socialstyrelsen förutsätter också att den satsning på psykiatriska kvalitetsregister som regeringen nu gör kommer att få effekt och att det därmed i framtiden kommer att gå att använda kvalitetsregistren för uppföljning av psykiatrins processer och resultat.
  • Socialstyrelsen avser att fortlöpande följa upp att den obligatoriska registreringen av åtgärder och annan information till patientregistret genomförs.

Bedömning enligt God vård

Ytterligare kunskap och information på nationell nivå behövs för att kunna göra bedömningen om vården bedrivs enligt kriterierna för God vård. Socialstyrelsen avser att fortsätta arbetet med att göra öppna jämförelser och utvärderingar inom den psykiatriska vården. En liknande rapport kommer därmed att tas fram inom några år.

Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-6-6
Format: PDF
Antal sidor: 134
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 104 kr