/
/

Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar – Genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007–2009 – Slutrapport 2010

Genomförandet av regeringens strategi för att motverka hemlöshet under perioden 2007 – 2009 redovisas i denna slutrapport. Huvudaktiviteten inom strategins samtliga mål har varit att ge stöd till lokalt utvecklingsarbete, samt att presentera ett antal kunskapsunderlag för arbetet mot hemlöshet.

Sammanfattning

År 2007 beslutade regeringen om en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Strategin omfattar perioden 2007–2009.

Fyra mål pekades ut:

  1. Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån individuella behov.
  2. Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård eller boende (HVB) och inte har ordnad bostad inför utskrivning ska minska. 
  3. Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer.
  4. Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas.

En nationell styrgrupp bestående av representanter för Socialstyrelsen, Boverket, Kronofogdemyndigheten, Kriminalvården och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsattes för att leda arbetet med genomförandet av strategin. Socialstyrelsen fick i uppdrag att samordna insatserna.

Kopplade till strategins mål fick aktörerna i styrgruppen även ett antal särskilda uppdrag. Det har handlat om att fördela utvecklingsmedel till lokala satsningar, utveckla statistik med bäring på hemlöshet, genomföra kartläggningar samt ta fram olika typer av kunskapsstöd.

I denna rapport redovisas de insatser som gjorts relaterade till respektive mål samt resultat och slutsatser. Här lämnas även förslag angående det fortsatta arbetet mot hemlöshet.

Huvudaktiviteten inom strategins samtliga mål har varit att ge stöd till lokalt utvecklingsarbete. Syftet har varit att utveckla arbetssätt och arbetsorganisation för att åstadkomma uthålliga strukturer i arbetet mot hemlöshet. Drygt 46 miljoner kronor har fördelats till 23 satsningar. Resultaten av dessa satsningar kommer att redovisas i en utvärdering genomförd av Socialhögskolan, Lunds Universitet, i februari 2011. En preliminär rapport lämnades till Socialstyrelsen i juni 2010.

Mål 1

Mål 1 rör den allra mest utsatta gruppen hemlösa personer. Regeringen pekar i strategin på vikten av att kommuner och landsting utvecklar ett uppsökande arbete för att kunna möta människor på härbärgen och akutboenden så att de kan komma vidare till ordinarie socialtjänst och fortsatta insatser. För att stimulera metodutveckling i den uppsökande verksamheten har stöd getts till fyra forskningscirklar som dokumenterats. Denna dokumentation har varit en förutsättning för den metodutveckling som satts igång. Målet att alla ska garanteras tak över huvudet och erbjudas samordnade insatser efter behov har inte uppnåtts. Däremot går det att slå fast att uppsökande arbete är en väg att nå personer som inte själva söker samhällets stöd och därmed kunna erbjuda dem individuellt anpassade insatser. Därför är det väsentligt att stimulera metodutveckling inom uppsökande arbete.

Mål 2

Insatserna inom mål 2 är inriktade på att individen ska ha ett ordnat boende efter vistelse på kriminalvårdsanstalt, institution eller HVB-hem. Starkt fokus har hittills lagts på Kriminalvården. Förbättrad statistik och dokumentation, utvecklad samverkan med andra aktörer, satsning på boendeträning och planering samt nya former för verkställighet har lett till att ökad uppmärksamhet har riktats på de intagnas bostadssituation. Statistiken gör det nu möjligt att över tid följa bostadssituationen för intagna på kriminalvårdsanstalt. En målsättning är att ytterligare förfina statistiken. Att förbättra intagnas förutsättningar att planera för sitt framtida boende är ett utvecklingsområde inom kriminalvården. Genom ovanstående aktiviteter och metodutveckling ökar möjligheten att uppnå målet att personer inom kriminalvård och andra institutioner ska ha ett ordnat boende inför utskrivning.

Mål 3

En betydande del av aktiviteterna inom mål 3 har inneburit att initiera metodutveckling och ta fram kunskapsunderlag. Dessa har behandlat den sekundära bostadsmarknaden, hemlöshet bland flyktingar samt hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem. Ett tydligt resultat av insatserna inom mål 3 är att intresset växer för att pröva nya evidensbaserade metoder i arbetet för att motverka hemlöshet, främst ”Bostad först” modeller. Nackdelarna med den sekundära bostadsmarknaden uppmärksammas också alltmer och alternativa lösningar börjar diskuteras. Att åstadkomma så permanenta boendelösningar som möjligt och underlätta inträdet på den ordinarie bostadsmarknaden är målsättningar som starkt har lyfts fram under tiden för strategin.

Mål 4

Inom mål 4 framhåller regeringen att socialtjänsten behöver utarbeta strategier för att motverka vräkningar. Ett systematiskt vräkningsförebyggande arbete är nödvändigt. Målet att inga barn ska vräkas har inte uppnåtts, men Socialstyrelsen ser en positiv utveckling. Att Kronofogdemyndigheten utvecklat sin avhysningsstatistik har resulterat i att ökad uppmärksamhet riktats mot att människors vräks från sina hem. Särskilt intresse visas den utsatthet som drabbar barnfamiljer som vräks. Detta har lett till att alltfler kommuner börjat bedriva ett aktivt vräkningsförebyggande arbete. En motsatt trend är dessvärre att kommuner drar ner på budget- och skuldrådgivning, som är en betydelsefull förebyggande insats. Antalet vräkningar har minskat med ungefär hälften de senaste tio åren. Mellan åren 2008 och 2009 minskade antalet barn som berörts av vräkning – då båda eller en av föräldrarna sägs upp från sin bostad – med 14 procent, från 716 till 618 barn.

Lokala utvecklingssatsningar

Socialstyrelsens tidigare erfarenheter av projektsatsningar kring hemlöshet har legat till grund för arbetet med att fördela utvecklingsmedel inom ramen för strategin. Syftet med att dela ut utvecklingsmedel var denna gång att stimulera utveckling inom den ordinarie arbetsorganisationen för att undvika kortsiktiga projektlösningar. Satsningarna skulle samtidigt vara relaterade till strategins fyra angivna mål.

Den preliminära utvärderingen av de lokala satsningarna framhåller ett antal problem- och utvecklingsområden.

Det är få av de lokala satsningarna som bygger sitt arbete och sina arbetsmetoder på den aktuella kunskap som forskning och tidigare utvärderingar kring hemlöshet har genererat.

Utvärderarna ifrågasätter huruvida vissa av satsningarna tillgodoser behoven hos de målgrupper man har tänkt sig att nå. I somliga projekt når man endast några få individer. I flera av satsningarna förekommer oklarheter huruvida de kommer att implementeras i den ordinarie verksamheten efter projekttidens utgång.

I den preliminära rapporten menar utvärderarna att av de fyra målen som har satts upp för strategin och som de lokala satsningarna relaterar till, är det främst mål 4 som på det här stadiet kan sägas uppvisa en positiv utveckling.

Utvärderarna poängterar att rapporten är preliminär och att åtskillig materialinsamling och fördjupad analys av ett urval av projekten återstår. En sådan analys ska beskriva vilka komponenter som bidrar till att vissa arbetsmetoder blir framgångsrika.

Vid Socialstyrelsens kontakter och möten med företrädare för de olika utvecklingssatsningarna framgår tydligt att det finns ett stort engagemang i frågan, och att mycket arbete läggs ner på att försöka förebygga hemlöshet och att förbättra situationen för redan hemlösa personer, och att genomföra det man har förbundit sig att göra. Satsningarna har inneburit en ökad aktivitet på området i kommunerna, och i många fall har detta säkert lett fram till en förbättrad livssituation för enskilda individer. Men strukturella förändringar tycks vara svåra att genomföra med hjälp av utvecklingsmedel. Satsningarna tycks i många fall fortfarande vara enskilda insatser under en begränsad tid, och inte delar av ett långsiktigt, strategiskt arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i kommunerna. En betydligt starkare styrning mot klarare uppställda mål krävs troligtvis.

Att förankra strategin – en framtida utmaning

En viktig framtida utmaning är att förankra erfarenheterna från arbetet med hemlöshetsstrategin och de fortsatta insatserna på lokal nivå. Ett arbete pågår nu inom Socialstyrelsen för att ta fram ett webbaserat verktyg till stöd för det lokala arbetet mot hemlöshet. Grunden för detta är de skrifter som publicerats inom ramen för hemlöshetsstrategin. Syftet är att underlätta arbetet med att ta fram kommunala handlingsplaner, genomföra kartläggningar, använda olika källor, fatta evidensbaserade beslut om boendelösningar samt genomföra uppföljningar och utvärderingar.

En central slutsats efter det genomförda uppdraget är att ett fortsatt strategiskt arbete mot hemlöshet är mycket betydelsefullt för att kunna upprätthålla och utveckla kunskap och kontinuitet i insatserna. Detta innefattar handlingsplaner, kartläggningar, förebyggande arbete och evidensbaserade boendelösningar. För att kvalitetssäkra insatserna behövs system för uppföljning och utvärdering. Statligt utvecklingsstöd kan vara en betydelsefull form för att stödja lokalt förändringsarbete. Formen för framtida statliga utvecklingssatsningar mot hemlöshet behöver dock ses över för att dessa ska få en långsiktig betydelse.

Ett fortsatt internationellt samarbete är också väsentligt, inte minst för att dra nytta av ny forskning och andra lärdomar vad gäller verksamma metoder samt utvecklingstendenser i andra länder.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-6-33
ISBN: 978-91-86585-39-6
Format: POD
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Annika Remaeus
075-247 30 00

Mer hos oss

Hemlöshet