/
/

Barn och unga – insatser år 2009

I rapporten redovisas vård med placering i bland annat familjehem eller HVB-hem enligt socialtjänstlagen eller LVU, samt omedelbart omhändertagande enligt LVU. Fyra av tio barn och unga påbörjade sådana heldygnsinsatser under 2009, en ökning med 30 procent sedan 2003. Även öppenvårdsinsatser redovisas.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga år 2009. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS).

Statistiken innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen förkortad SoL, eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), i fortsättningen förkortad LVU. De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. Insatser till barn och unga på grund av funktionsnedsättning ingår inte heller i denna statistik.

I denna rapport redovisas följande heldygnsinsatser:

 • Vård med placering utanför det egna hemmet enligt SoL
 • Vård med placering utanför det egna hemmet enligt LVU
 • Omedelbart omhändertagande enligt LVU

Öppenvårdsinsatserna redovisas indelade i följande insatstyper:

 • Strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL
 • Behovsprövat personligt stöd enligt SoL
 • Kontaktperson/-familj enligt SoL

Sedan 2007 beskrivs i socialtjänstlagen en ny insats – kvalificerad kontaktperson (3 kap. 6 § fjärde stycket SoL). Den särskilt kvalificerade kontaktpersonen ska ge barnet eller den unge särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka risk för missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Heldygnsinsatser

 • Under år 2009 påbörjade ungefär 9 500 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka 6 800 barn och unga nytillkomna, dvs. de hade inte erhållit någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år.
 • Den 1 november 2009 hade cirka 16 300 barn och unga heldygnsinsats.
 • Drygt 23 400 barn och unga hade heldygnsinsats någon gång under år 2009.
 • Av de cirka 16 300 barn och unga som hade heldygnsinsats den 1 november hade ungefär 11 300 vård med stöd av SoL, cirka 4 700 barn och unga fick vård enligt LVU och cirka 200 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU.
 • Av heldygnsinsatserna har vård enligt SoL ökat mest under perioden 2002–2009 sett till andelen barn och unga i befolkningen som påbörjat insats. Ökningen mellan år 2002 och 2009 relativt 2002 års värde var 33 procent.
 • Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med insats den 1 november 2009. 74 procent av de SoL-vårdade och 68 procent av de LVU-vårdade barnen och ungdomarna var familjehemsplacerade den dagen.
 • Bland flickor var familjehem något vanligare än bland pojkar, medan pojkarna i något högre utsträckning var placerade på någon form av hem för vård eller boende.

Öppenvårdsinsatser

 • Ungefär 28 500 barn och unga hade en eller flera av de redovisade öppenvårdsinsatserna den 1 november 2009. Fler pojkar än flickor hade öppenvårdsinsats, 56 procent var pojkar och 44 procent flickor.
 • Av de tre SoL-insatserna som redovisas var behovsprövat personligt stöd den öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av år 2009. Cirka 25 300 barn och unga fick den insatsen någon gång under året. Ungefär 21 000 barn och unga hade kontaktperson/-familj och cirka 9 800 fick någon gång under år 2009 insatsen strukturerat öppenvårdsprogram.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-6-28
ISBN: 978-91-86585-37-2
Format: POD
Antal sidor: 125
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Statistikfrågor
Marie Linder
075-247 32 31

Ämnesfrågor
Håkan Aronsson
075-247 36 32