/
/

Ekonomiskt bistånd årsstatistik, 2009 – Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll

Elva miljarder kronor betalades ut i ekonomiskt bistånd under 2009, en ökning med 17 procent jämfört med 2008. Cirka 237 300 hushåll i landet fick bistånd under 2009; 5,8 procent av alla hushåll. Rapporten innehåller statistik för riket, länen och enskilda kommuner.

  Tabellbilaga

Sammanfattning

I denna publikation redovisas statistik över ekonomiskt bistånd, i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföring i övrigt, samt introduktionsersättning. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Från och med rapporten för år 2001 ersattes termen socialbidrag med ekonomiskt bistånd. Uppgifter om introduktionsersättning ingår.

Syftet med statistiken är att redovisa hur många personer och hushåll som fått ekonomiskt bistånd någon gång under 2009, samt vilka belopp som betalades ut. Dessutom redovisas fördelningen av biståndsmottagare och biståndshushåll efter faktorer som kön, ålder, inrikes respektive utrikes födda, biståndstid med mera. Även förändringar fr.o.m. 1990 redovisas i denna rapport. Resultaten grundar sig på individdata.

Biståndshushåll

Ca 237 300 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2009. Dessa hushåll utgör 5,8 procent av hushållen i befolkningen. (För att minska osäkerheten vid beräkning av andel hushåll inkluderas enbart hushåll där registerledaren är 18–64 år.) Antalet biståndshushåll ökade med drygt 22 100 jämfört med 2008.

22 procent av alla ensamstående kvinnor med barn i befolkningen fick ekonomiskt bistånd, vilket är en större andel än för övriga hushållstyper. Fördelningen bland de hushåll som fått ekonomiskt bistånd visar att ensamstående är den vanligaste gruppen.

I genomsnitt betalades knappt 46 600 kronor ut per hushåll under 2009, vilket motsvarar en ökning med sex procent jämfört med 2008 (beräknat på fasta priser). Den genomsnittliga biståndstiden under 2009 var 6,2 månader.

18 procent av alla barn i Sorsele respektive Malmö bodde i hushåll med ekonomiskt bistånd under 2009, vilket var den högsta andelen i landet. Lägst andel barn i biståndshushåll var det i Vellinge, mindre än en procent.

Biståndsmottagare

De drygt 422 300 biståndsmottagarna utgjorde 4,5 procent av befolkningen 2009. Mellan 2008 och 2009 ökade antalet biståndsmottagare med 10 procent.

Biståndsmottagarna är i stor utsträckning yngre personer. Av det totala antalet biståndsmottagare, 18 år och äldre, var 41 procent i åldern 18–29 år.

Av de biståndsmottagare som är inrikes födda var det vanligast med bistånd i åldersklassen 20–24 år under 2009, där biståndsmottagarna utgjorde sju procent av motsvarande kategori i befolkningen. För dem som är utrikes födda var det istället vanligast i åldersklassen 18–19 år, där 33 procent av befolkningen fick bistånd.

36 procent av biståndsmottagarna som var 18 år eller äldre var långvariga biståndsmottagare, det vill säga personer i hushåll som fick ekonomiskt bistånd minst tio månader under 2009. Långvarigt biståndsmottagande var i stort sett lika vanligt bland kvinnor som bland män.

Utbetalningar

Under 2009 betalades 11 miljarder kronor ut i ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot i kommunerna. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2008. Av det totala beloppet utgjorde introduktionsersättningen 15 procent, vilket motsvarar 1,6 miljarder kronor.

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd var högst under december månad, 1 023 miljoner kronor, och lägst under januari, 844 miljoner kronor.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-6-11
ISBN: 978-91-86585-29-7
Format: POD
Antal sidor: 72
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Andreas Petersson
075-247 30 00