/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1, år 2010 – Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Under det första kvartalet 2010 betalades 2 917 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Det är en ökning med 8 procent jämfört med första kvartalet 2009.

 Tabellbilaga

 

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under första kvartalet år 2010. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.
Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS) och syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med första kvartalet år 2010.
Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar.

Ekonomiskt bistånd under första kvartalet år 2010

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

• Under första kvartalet 2010 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 917 miljoner kronor. Vid jämförelse med första kvartalet år 2009 är det en ökning med 8 procent.
• Till flyktingar har under det första kvartalet 2010 betalats ut 537 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Vid jämförelse med första kvartalet år 2009 är det en minskning med 5 procent. Lägsta utbetalningen under den senaste femårsperioden var under tredje kvartalet 2005 då 253 miljoner kronor betalades ut. Under denna period har beloppen varierat mellan 253–573 miljoner kronor.
• Av de 271 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 221 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Första kvartalet 2009 var det 270 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 210 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-6-10
Format: PDF
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Helena Rudander
075-247 36 40