/
/

Läkemedelsförsäljningen i Sverige – analys och prognos – maj 2010

Kostnaderna för läkemedelsförmånen förväntas öka cirka en procent under åren 2010-2012. Det måttliga ökningen beror främst på ett större genomslag av patentutgångar, ökad effekt av TLV:s genomgångar och landstingens insatser för en effektivare läkemedelsförskrivning.

Sammanfattning

Kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen

I årets prognosrapport lämnas två prognoser: en basprognos av kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna och en anpassad prognos. Den anpassade prognosen inkluderar eventuella effekter av en korrigering i den värdebaserade prissättningen av originalläkemedel, som TLV föreslog i en rapport till regeringen den 13 april 2010.

Den genomsnittliga kostnadsökningstakten som redovisas i basprognosen förväntas bli ca 1 procent per år under åren 2010–2012, vilket historiskt sett är mycket lågt. Åren 2013 och 2014 närmar sig kostnadsökningstakten förmodligen mer normala nivåer på mellan 2,5 och 4 procent per år.

Kostnadsutvecklingen för 2010–2012 är lägre än vad som har framgått av prognoser som har lämnats i tidigare rapporter. De främsta anledningarna är:

  • Ett större genomslag av patentutgångar. Förutom att många patent går ut mellan 2010 och 2012 förväntas förändringar i prissättningen av utbytbara läkemedel med generisk konkurrens ge en något snabbare kostnadssänkning än tidigare. En annan faktor är att flera patent kan gå ut i förtid när patenttvister avgörs till fördel för generikaproducenter.
  • En ökad effekt av TLV:s omfattande och begränsade genomgångar. TLV har börjat använda nya rutiner i samband med omprövning av läkemedel som redan ingår i läkemedelsförmånerna. Det finns även konkreta förslag för att förbättra följsamheten till TLV:s begränsningar av subventionen för vissa läkemedel.
  • Landstingens egna insatser för att uppnå en effektivare läkemedelsförskrivning. Många landsting följer upp läkemedelsförskrivningen mer noggrant än tidigare i samband med införandet av vårdvalsmodeller och fortsätter arbeta mot decentraliserat kostnadsansvar. Åtgärderna förväntas fortsättningsvis generera kostnadsminskningar.

År 2009 var kostnaderna för läkemedelsförmånen (inkl. förbrukningsartiklar och moms) 20,7 miljarder kronor, vilket utgör basen för beräkningen av kommande års utveckling. Beroende på om kostnadsutvecklingen följer den högre eller den lägre ökningstakten i basprognosen beräknas förmånskostnaden hamna mellan 22,6 och 23,5 miljarder kronor år 2014.

I den anpassade prognosen tas hänsyn till den av TLV föreslagna korrigeringen av brister i tidigare tillämpning av den värdebaserade prissättningen. Korrigeringen ska i första hand göras med aktiv medverkan från industrin. Ambitionen är att åstadkomma en kumulativ besparing på ca 2 miljarder kronor över en treårsperiod (2011–2013).

De möjliga effekter som korrigeringen av den tidigare prissättningen kan ha på förmånskostnaderna redovisas som en teoretisk kostnadsbesparingspotential. Hur utfallet blir i praktiken beror bl.a. på besparingarnas slutgiltiga storlek och hur de kommer att fördelas mellan förmån och rekvisition.

Kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel 

Kostnadsökningstakten för rekvisitionsläkemedel, som främst används inom slutenvården, har minskat kraftigt de senaste åren.

I mitten av 2000-talet ökade kostnaderna för rekvisitionsläkemedel med som mest 20 procent. Från och med år 2007 har kostnadsökningstakten börjat stanna av, med en nedgång till 10,6 procent år 2008 och till 7,9 procent 2009.

Färre läkemedel än tidigare förs över från förmånssystemet till rekvisitionen och patentutgångar på ett antal specifika sjukhusläkemedel, t.ex. docetaxel (Taxotere), bidrar också till kostnadsminskningar.

Ytterligare en förklaring till den lägre kostnadsökningstakten är ett ökat kostnadsansvar och en mer stringent kunskapsstyrning även på sjukhuskliniker. Introduktionen av nya, dyra specialläkemedel samt nya och utvidgade indikationer för befintliga läkemedel kommer sannolikt att leda till att kostnadsökningstakten stabiliseras kring 5 procent.

Prognosen för år 2010 är 6 procent och för 2011 är den 5 procent eller något däröver. En kraftig besparing på rekvisitionsläkemedel pga. TLV:s korrigeringar av brister i den tidigare prissättningen skulle dock kunna innebära en ytterligare dämpning av kostnadsökningen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-5-7
Format: PDF
Antal sidor: 73
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Maarten Sengers
075-247 30 00