/
/

Familjerätt år 2009

En faderskapsutredning gjordes för 64 procent av de barn som föddes 2009. Av 10 000 barn under 18 år berördes 38 av en utredning om vårdnad, boende eller umgänge. Det är några uppgifter i Socialstyrelsens statistik om familjerätt 2009, som också redovisar de enskilda kommunernas insatser på området.

Tabellbilaga

 

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen under år 2009. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om fastställande av faderskap respektive föräldraskap, samarbetssamtal, upplysningar enligt föräldrabalken (s.k. snabbupplysningar), utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. För det bortfall som förekommer har korrigering gjorts på läns- och riksnivå. Uppgifterna som avser hela år 2009 och den 31 december 2009, redovisas per kommun, län och riket.

Sammanfattningsvis visar statistiken bl.a. följande:

• Totalt pågick drygt 71 000 faderskapsutredningar under år 2009. Det innebär att 64 procent av samtliga födda under året berördes av en faderskapsutredning.

• Flertalet av faderskapsutredningarna – drygt 59 700 eller 84 procent – avslutades med att faderskapet fastställdes genom bekräftelse, dvs fadern bekräftade faderskapet. Cirka 0,4 procent av utredningarna avslutades med att faderskapet fastställdes genom dom, drygt 1 procent av utredningarna lades ned och ungefär 14 procent pågick fortfarande vid årets slut.

• En jämförelse med förhållandena under de senaste fem åren visar att andelen faderskapsutredningar i förhållande till antalet födda respektive år i stort sett varit oförändrad. Även andelen faderskap som fastställts genom bekräftelse i förhållande till antalet faderskapsutredningar totalt har i stort sett varit densamma under denna tidsperiod.

• I 93 procent av de fall där faderskapet fastställdes genom att fadern bekräftade faderskapet anmälde föräldrarna gemensam vårdnad om barnet. Denna andel har i stort sett varit densamma de senaste fem åren.

• Under 2009 slutfördes föräldraskapsutredningar för 125 barn vilket är 9 fler barn än föregående år. För flertalet – 104 barn - fastställdes föräldraskapet genom bekräftelse och för 10 barn genom dom. Antalet utredningar som lades ned under året var 11. Vid årets slut pågick 73 föräldraskapsutredningar.

• Under år 2009 var nära 7 400 barn och ungdomar (0-17 år) berörda av utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge. Detta motsvarar ca 38 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under åren 2004-2009 har denna andel varierat mellan 35 och 38 per 10 000 barn och unga i åldern 0-17 år.

• Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vård-nad, boende och umgänge i samband med en separation. Totalt tecknades under 2009 drygt 4 200 sådana avtal. Cirka 51 procent av avtalen gällde vårdnad, 24 procent avsåg boende och resterande 25 procent umgänge.

• Under 2009 lämnade kommunerna knappt 300 yttranden över nationella adoptioner, dvs adoptioner av barn 0-17 år födda i Sverige. Flertalet av yttrandena – 84 procent – avsåg adoption av styvbarn.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-5-26
ISBN: 978-91-86585-23-5
Format: POD
Antal sidor: 92
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anders Järleborg
075-247 37 90