/
/

Kommunal familjerådgivning år 2009

En procent av befolkningen mellan 18 och 69 år deltog i familjerådgivnings-samtal under 2009, men det finns stora regionala skillnader. Socialstyrelsen redovisar statistik för de enskilda kommunerna om verksamheten med familjerådgivning 2009.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över familjerådgivning som bedrivits eller bekostats av kommunerna under år 2009. Kommunerna ska enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, sörja för att familjerådgivning kan erbjudas dem som begär det. Familjerådgivning lämnas genom kommunernas egen försorg eller, sedan kommunen träffat särskild överenskommelse om detta, genom annan lämplig yrkesmässig rådgivare. (5 kap. 3 § SoL). Statistiken ingår för sjunde året i rad i Sveriges officiella statistik (SOS).

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Under 2009 hölls drygt 106 200 familjerådgivningssamtal med cirka 58 000 personer i åldern 18 år och äldre. Det motsvarar 10 personer per 1 000 i befolkningen i åldrarna 18–69 år.
  • Antal påbörjade ärenden var under 2009 cirka 26 000. I de ärenden som påbörjades 2009 var nästan tre fjärdedelar, 73 procent, av de vuxna personerna i åldern 30–49 år.
  • Ungefär 43 000 barn under 18 år berördes direkt eller indirekt i de ärenden som påbörjades under året.
  • I cirka 80 procent av de ärenden som påbörjades 2009 var de besökande gifta par eller samboende. Cirka 10 procent av ärendena gällde separerade par och 6 procent särboende.
  • Antal påbörjade ärenden med parrelation var under 2009 cirka 24 000. Cirka 68 procent av samtliga relationer har pågått mellan 1 och 14 år.
  • Stora variationer framkom mellan länen när det gäller andelen personer i befolkningen som besökte kommunal familjerådgivning under 2009.
  • Antalet familjerådgivningsbyråer som hade utåtriktat arbete under 2009 uppgick till cirka 58 procent
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-5-25
Format: PDF
Antal sidor: 102
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Josefin Blomkvist
075-247 39 99