/
/

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd – Redovisning av en testinsamling 2009

Arbetslöshet är det vanligaste försörjningshinder som ligger bakom utbetalning av ekonomiskt bistånd. Det visade testinsamlingen av nya uppgifter till statistiken över ekonomiskt bistånd i augusti och september 2009.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har utarbetat en modell för registrering av uppgifter om orsaker till behov av ekonomiskt bistånd (försörjningshinder) och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd, som fr.o.m. den 1 januari 2010 ligger till grund för kommunernas registrering av dessa uppgifter. Med modellen som grund genomförde Socialstyrelsen under hösten 2009 en testinsamling av dessa uppgifter. I den här rapporten redovisas erfarenheter och resultat från denna insamling. Totalt har 235 av 290 kommuner rapporterat in uppgifter. Av de 55 kommuner som utgör bortfall finns både små och stora kommuner representerade.

Den redovisade statistiken grundar sig på personnummerbaserade uppgifter som Statistiska centralbyrån (SCB) har samlat in på uppdrag av Socialstyrelsen. Utöver de uppgifter som varje år samlas in till den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd, har följande uppgifter samlats in för augusti och september 2009:

  • försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare som ingår i ett biståndshushåll
  • till vilka ändamål ekonomiskt bistånd utbetalats.

Majoriteten, eller 71 procent av de deltagande kommunerna har rapporterat försörjningshinder för minst 95 procent av sina biståndsmottagare. Å ena sidan måste detta betraktas som ett bra resultat mot bakgrund av att det är första gången som dessa uppgifter samlats in nationellt. Å andra sidan förekommer det kvalitetsbrister i det insamlade materialet.

Kvaliteten på de uppgifter som kommunerna har rapporterat för september månad är bättre än för augusti. Sannolikt beror detta på att flera kommuner hade kommit i gång med sin registrering i september. En annan orsak kan vara att handläggarna i kommunerna har haft mer tid och möjlighet att sätta sig in i det nya systemet för registrering.

Ett av de problem som har iakttagits är att många kommuner bara har rapporterat försörjningshinder för en av två vuxna i ett hushåll. Ytterligare exempel är att en del kommuner inte har använt sig av de orsakskoder som finns i modellen eller att de har registrerat försörjningshinder på ett felaktigt sätt. Exempelvis har 224 biståndsmottagare som är 65 år eller äldre registrerats som arbetslösa. Vissa kommuner har också haft svårt att fördela hur mycket av utbetalningarna för ekonomiskt bistånd som ska hänföras till särskilda poster under livsföringen i övrigt. Det finns dessutom en underskattning i de redovisade uppgifterna av hur mycket ekonomiskt bistånd som totalt har betalats ut under testperioden. Mot bakgrund av noterade kvalitetsbrister samt det faktum att flera större kommuner inte deltagit i testinsamlingen, bör tolkningen av resultaten göras med försiktighet.

Det mest förekommande försörjningshindret under testperioden är relaterat till arbetslöshet. Totalt gällde det för drygt 53 400 (46 procent) av samtliga biståndsmottagare. Av dessa var drygt 30 000 biståndsmottagare arbetslösa och saknade någon form av arbetslöshetsersättning. Det näst vanligaste försörjningshindret var arbetshinder, sociala skäl. Omkring 14 300 (12 procent) av biståndsmottagarna registrerades under detta försörjningshinder.

Under augusti och september redovisade de 235 kommuner som deltog i insamlingen, utbetalningar av ekonomiskt bistånd (inkl. introduktionsersättning), motsvarande 1 205 miljoner kronor. Av detta belopp gick den största delen (590 miljoner kronor) till biståndsmottagare som var arbetslösa. Tillsammans svarade de arbetslöshetsrelaterade försörjningshindren för 49 procent av vad som totalt betalades ut under den aktuella perioden.

Socialstyrelsens målsättning är att uppgifter om försörjningshinder och ändamål ska ingå i den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd fr.o.m. 2011. En förutsättning är dock att antalet kommuner som rapporterar in dessa uppgifter ökar väsentligt samt att kvaliteten i de redovisade uppgifterna förbättras.

Några förändringar av modellen kommer inte att ske under 2010.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-5-13
Format: POD
Antal sidor: 72
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr