/
/

Informationsbehov ur olika perspektiv

Rapporten beskriver fyra intressentgruppers olika perspektiv på informationsbehov i vård och omsorg. Resultatet är ett underlag till utvecklingen av den nationella informationsstrukturen. Dessutom kan resultatet utgöra ett exempel på hur en verksamhetsanalys kan genomföras.

Sammanfattning

I utvecklingen av den nationella informationsstrukturen har ett delprojekt benämnt Verksamhetskrav haft till uppgift att utifrån olika perspektiv be-skriva informationsbehov i genomförandet av vård och omsorg. Fyra intres-sentgrupper har identifierat och beskrivit krav och förväntningar på den typ av information som den nationella informationsstrukturen ska kunna hålla för en ändamålsenlig vård- och omsorgsdokumentation.

Intressentgrupperna har utgått från följande perspektiv:
• vård- och omsorgstagare och närstående
• vård- och omsorgspersonal
• ledning, styrning och forskning
• IT-marknaden

De medverkande i intressentgrupperna har bidragit med kunskap och erfa-renhet genom sin kompetens som personal, företrädare inom olika patient-organisationer, verksamhetsledare, forskare samt leverantörer av IT-stöd inom både kommunal och landstingsverksamhet.
Intressentgrupperna har haft till uppgift att vara framtidsorienterade och inte begränsas av dagens lagar, reglerverk, arbetssätt, organisation eller hu-vudmannagränser. Det resultat som beskrivs i denna rapport pekar därmed på en vård- och omsorgsverksamhet som de fyra intressentgrupperna ser som ett framtida och önskvärt läge.
Varje intressentgrupp har inledningsvis beskrivit ett antal framgångsfak-torer som sedan varit utgångspunkt för formuleringar av mål som vård och omsorg ska kunna tillgodose. Dessa mål ska bland annat kunna uppnås ge-nom en ändamålsenlig informationshantering. Intressentgruppernas resultat beskriver vidare ett informationsbehov utifrån respektive perspektiv. Om informationsbehovet kan tillgodoses i genomförandet av en vård- och om-sorgsprocess så finns det förutsättningar att de beskrivna målen kan nås. Det innebär samtidigt att den informationsstruktur som NI-projektet har tagit fram, bland annat utifrån intressentgruppernas resultat, ska kunna klara av att hantera detta informationsbehov.
För att kunna identifiera och beskriva informationsbehovet har grupperna genomfört verksamhetsanalyser genom beskrivningar av mål, processer, begrepp och flöden. Resultatet har beskrivits i olika verksamhetsmodeller. detta arbetssätt har valts dels för att det bedömts som ett stringent sätt att dokumentera gruppernas diskussioner på, dels för att projektets utvecklings-grupp också använt modellering som teknik. Därmed har gruppernas resultat enklare kunnat kommuniceras till utvecklingsgruppen som är den primära målgruppen för resultatet.
I denna delrapport beskrivs främst intressentgruppernas resultat vad gäller målformuleringar och informationsbehov. I bilagan redovisas de process-, begrepps- och flödesmodeller som legat till grund för analys och beskriv-ningar av informationsbehovet.

Läs hela sammanfattningen
Omslag på Informationsbehov ur olika perspektiv

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-4-7
Format: POD
Antal sidor: 91
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Lotta Holm Sjögren
075-247 30 00