/
/

Enheter för personsanering på sjukhus - Uppföljning och kunskapsåterföring

Patienter inom sjukvården som blivit kontaminerade med farliga ämnen ska saneras. Denna uppföljning utreder hur saneringsenheterna och personsaneringen fungerar hos de sjukhus som jobbar med sanering. Den informerar också de sjukhus som ännu inte har byggt någon saneringsenhet om hur sanering och saneringsenheter fungerar.

Sammanfattning

Sjukvårdens saneringsenheter används för att sanera patienter som blivit kontaminerade med exempelvis kemikalier, radioaktivt damm eller vätska. I dag finns ett fyrtiotal saneringsenheter i landet och ytterligare några håller på att byggas.

Uppföljningens resultat

Socialstyrelsen besökte sex sjukhus under 2009 för att ställa frågor om personsanering och för att testa saneringsenheterna. Uppföljningen visade att de flesta saneringsenheterna fungerade bra, men i vissa fall behövde uppdateras och justeras för att uppfylla kraven.

Under senare år har Socialstyrelsen föreslagit nya rutiner för personsanering, som gör att sjukhuspersonalens kompetens behöver uppdateras. Flera av de sjukhus vi besökte låg i startgroparna för en ny utbildningsomgång som skulle behandla ny skyddsutrustning och rutiner för personsanering i saneringsenheten.

Uppföljningens syfte

Syftet med denna uppföljning är att följa upp hur saneringsenheterna fungerar, till exempel när det gäller tekniska funktioner, drift och praktiska rutiner, och hur de fungerar i den katastrofmediciniska planeringen. Uppföljningen ska också sprida kunskap om saneringsenheter och personsanering till de sjukhus som ännu inte har byggt någon saneringsenhet.

Läs hela sammanfattningen
Omslag på Enheter för personsanering på sjukhus -Uppföljning och kunskapsåterföring

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-4-35
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Åsa Ljungquist
075-247 30 00