Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Dödsorsaker 2008

91 542 personer avled i Sverige 2008; knappt tre fjärdedelar var 75 år eller äldre. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar, följt av tumörer.

Dödsorsaker 2008 är en ren statistikrapport. För dig som vill veta mer om till exempel dödsorsaksstatistikens historia, hur statistiken tagits fram, eller dess kvalitet, kompletteras den av rapporten Dödsorsaksstatistik – Historik, produktionsmetoder och tillförlitlighet.

Korrigerad: 2015-02-17, Tabell 12 “Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för  dödsorsaksangivelser” sida 250-252.

Sammanfattning

År 2008 avled 91 542 personer i Sverige, varav 47 426 kvinnor och 44 116 män. I absoluta tal är detta en ökning med 0,3 procent sedan 2007. Nästan tre fjärdedelar (72 procent) av samtliga dödsfall inträffade vid 75 års ålder eller däröver. Totalt avled 1 023 av 100 000 kvinnor och 962 av 100 000 män. Jämfört med 2007 innebär detta en minskning med 1,5 procent för kvinnorna och en minskning med 0,7 procent för männen.
Sedan 1987 har dödligheten för de flesta dödsorsaksgrupperna minskat, både för kvinnor och för män. Generellt ligger dödligheten lägre för kvinnorna än för männen. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar som var underliggande dödsorsak för 42 procent av kvinnorna och för 41 procent av männen. För hjärt- och kärlsjukdomar har kvinnornas dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987–2008, från 128 av 100 000 kvinnor i åldrarna 15–74 under 1987 till 58 under 2008. För männen har motsvarande dödstal sjunkit från 352 till 138.
Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken och svarar för 23 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 26 procent bland männen. Bland tumörerna har lungcancer gått om bröstcancer som den vanligaste dödsorsaken för kvinnor. Dödligheten i lungcancer har stadigt ökat sedan slutet av 1980-talet. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland männen, där dödligheten totalt har ökat något sedan 1987, men sjunkit något i åldersgruppen 15–74. Dödligheten i magsäckscancer har sjunkit kraftigt och har halverats för både kvinnor och män mellan 1987 och 2008.
Dödligheten i demenssjukdomar har ökat kraftigt under perioden och ligger nu nästan fyra gånger högre än 1987 för både kvinnor och män.
Även den åtgärdbara dödligheten har gått ned från slutet av 1980-talet till 2008. Av alla dödsfall i åldrarna 1–74 år räknades år 2008 21 procent som ”åtgärdbara”, varav 9 procent enligt listan över sjukvårdsindikatorer och 12 procent enligt listan över hälsopolitiska indikatorer. Relativt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer mest och har nästan halverats sedan slutet av 1980-talet. Därefter följer sjukvårdsindikatorer för män och hälsopolitiska indikatorer för män. Att kvinnornas dödlighet för de hälsopolitiska indikatorerna inte minskat utan ökat under perioden beror på den ökade dödligheten i lungcancer.

Omfattning och bearbetning

Statistiken omfattar samtliga döda under 2008 som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Trots påminnelser till ansvarig läkare saknas dödsorsaksintyg för 0,8 procent av dödsfallen. Dessa finns dock med i dödsorsaksregistret men utan medicinsk information.
Från och med 1997 kodas och klassificeras dödsorsakerna enligt den tionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10), inklusive de uppdateringar som beslutats av Världshälsoorganisationen (WHO). Fr.o.m. 1987 används ACME, en programvara som utvecklats av National Center for Health Statistics i USA, för att klassificera den underliggande dödsorsaken. Mikado, ett egenutvecklat system för datorstödd ICD-kodning av diagnosuppgifter, har använts sedan 1993.
Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken kan variera beroende på bl.a. hur dödsorsaken fastställts och hur noggrant läkaren rapporterat diagnoserna till Socialstyrelsen. Det bör noteras att trender över tid inte enbart påverkas av förändringar i dödsorsaksmönstret utan också av omständligheter som nya diagnosmetoder och ändrade sjukdomsbegrepp, förändringar i klassifikationssystemet och andra ändringar i den statistiska bearbetningen.
En separat metodrapport som innehåller historik, produktionsmetoder och statistikens tillförlitlighet finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-4-31
ISBN: 978-91-86585-19-8
Format: PDF
Antal sidor: 272
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt