/
/

ECT-behandling - En pilotstudie

Socialstyrelsen har undersökt data om elektrokonvulsiv behandling (ECT) och fört dialog med patienter, vårdpersonal, experter och brukarorganisationer. Vården brister i att följa upp och informera patienter om riskerna, som huvudsakligen har två effekter – antidepressiv och minnesstörning.

Sammanfattning

ECT-behandling (Electroconvulsive treatment) är en effektiv behandling för i huvudsak svåra depressioner med melankoliska eller psykotiska inslag samt depressioner med hög självmordsrisk. ECT-behandlingen har två kliniska effekter – antidepressiv effekt och minnesstörning. Minnesstörningen innebär svårigheter att inprägla minnen och är oftast övergående. Det finns några studier som visat på biverkningar i form av minnesstörning som varat betydligt längre. Detta kan hänga samman med den teknik som tidigare användes. Det ska också noteras att även grundsjukdomen kan ge minnesstörningar.

Det finns troligen skillnader i utförandet av ECT-behandling mellan landsting och regioner. Samtidigt har tekniken och kraven på god kompetens för genomförandet ökat vilket ställer krav på utvecklingen av kliniska riktlinjer för praxis i användandet av ECT.

Antalet ECT-behandlingar har med all sannolikhet ökat men det är oklart hur mycket då det saknas nationella data. Bristen på nationella data beror främst på bristande inrapportering till Socialstyrelsens patientregister. Ökningen av antalet behandlingar ska kopplas till en successiv nedgång av användandet under en lång period. Det viktigaste är emellertid att ECT-behandling ska ges på rätt indikation och på rätt sätt.

Det är viktigt att både patienter och närstående får en god information och ges delaktighet i behandlingen med ECT. Informationen ska vara utforma så att den ger både information om behandlingens effekter, dess biverkningar och om sjukdomens effekter samt konsekvenser av en utebliven behandling.

Mot bakgrund av den snabba kunskapsutvecklingen finns det ett behov av att uppdatera kunskapsöversikter på området samt utveckla ett nordiskt samarbete för kunskapsutbyte om ECT-behandling.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-4-3
ISBN: 978-91-86585-14-3
Format: POD
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Anders Tegnell
075-247 34 03