/
/

Personalutbildning för att förebygga fallskador bland äldre - En delrapport i utvärderingen av Kompetensstegen

Denna rapport redovisar en studie som rör utbildning i fallskadeprevention. Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning personalens kunskaper ökat efter utbildning, samt om det går att se en minskning av antalet fallskador i de aktuella kommunerna.

Sammanfattning

Kompetensstegen var en treårig nationell satsning på att stödja kommunernas långsiktiga kvalitetsarbete inom vård och omsorg om äldre. Institutet för ut-veckling av metoder i socialt arbete (IMS) fick i uppdrag att utvärdera Kom-petensstegens effekter för de äldre. Utvärderingen avgränsades till följande kunskapsområden: demens, läkemedel, munhälsa, handläggning och doku-mentation samt fallskadeprevention. Denna rapport redovisar den studie som rör utbildning i fallskadeprevention.

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning personalens kunskaper ökat efter utbildning, samt om det går att se en minskning av anta-let fallskador i de aktuella kommunerna.

Två skilda pedagogiska metoder studerades: dels Räddningsverkets utbild-ning ”Systematiskt arbete för äldres säkerhet inom vård och omsorg” som omfattade två dagar, dels Nestor FoU-centers utbildning ”Fall och fallpre-vention” som omfattade 13 utbildningstillfällen under ca 5 månader. Två datainsamlingar genomfördes: dels via ett frågeformulär (inklusive ett kun-skapsprov med 20 frågor) före respektive ett år efter utbildning i 6 kommu-ner, dels via uppgifter från Patientregistret om antalet allvarliga fallskador under de senaste 10 åren i samma kommuner. Uppgifter hämtades också om ett urval av 4 jämförbara kommuner som inte bedrivit motsvarande utbild-ning. Totalt besvarade 83 anställda båda formulären (svarsfrekvens 78 pro-cent). Samtliga svarande var kvinnor. De hade en medelålder på 47 år och hade i genomsnitt arbetat i 16 år inom äldreomsorgen. Majoriteten var under-sköterskor och arbetade på särskilda boenden eller inom hemtjänsten.

Resultatet visade att personalen hade 70 procent rätt på kunskapsprovet in-nan utbildningen startade. Ett år senare hade antalet rätt ökat med 10 procent, vilket kunde styrkas statistiskt. Ingen skillnad i kunskapsnivå kunde påvisas mellan de båda pedagogiska ansatserna. Däremot visar analyserna inom grupperna att den längre utbildningen ledde till att deltagarna kunde mer om fallskadeprevention efter utbildningen än före. Samma resultat kunde inte påvisas för den kortare utbildningen. Vidare visar fallskadestatistiken att mellan 20 och 30 allvarliga fallskador (per 1 000 äldre) inträffat varje år un-der det senaste decenniet i samtliga 10 kommuner. Statistiken antyder dock att antalet fallskador minskat mellan år 2006 och 2007 i de 6 kommuner som utbildat sin personal, men inte i de 4 jämförelsekommunerna.

Sammanfattningsvis ökade utbildning i fallskadeprevention kursdeltagar-nas kunskaper inom området, trots att kunskapsnivån var relativt hög redan från början. De två utbildningarna hade olika innehåll och omfattning, men ingen tydlig skillnad i effekt på kunskapsnivån kunde påvisas mellan utbild-ningarna. Den nationella statistiken antyder en trend där antalet allvarliga fallskador minskade under år 2007 i de kommuner som utbildat sin personal inom ramen för Kompetensstegen. För att veta om detta inte är en del i den naturliga statistiska variationen är det nödvändigt att följa utvecklingen av antalet fallskador under de närmast kommande åren.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-3-32
ISBN: 978-91-86585-11-2
Format: POD
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Gunilla Fahlström
075-247 39 74

Mer hos oss

Äldre