/
/

Läkemedel - statistik för år 2009

År 2009 sålde apoteken läkemedel mot recept till en total kostnad av 25,5 miljarder kronor. Den årliga läkemedelsstatistiken innehåller bland annat uppgifter om antal användare och totala kostnader för olika läkemedelsgrupper.

Sammanfattning

Denna rapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försålts receptfritt år 2009. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register. Rapporten innehåller, förutom uppgifter om mängd och kostnader, individbaserade uppgifter såsom prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och uppgifter om hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

De receptförskrivna läkemedel som används av störst antal personer är paracetamol, penicillin V och lågdos acetylsalicylsyra. Ökningar av antalet användare noteras för amlodipin, simvastatin och enalapril, som till stor del beror på en övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Antalet patienter som någon gång under året hämtat ut penicillin V eller doxycyklin har minskat jämfört med 2008.
Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läke-medelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av demensläkemedel (81,3 år för kvinnor, 79,4 år för män, tabell 7 och 8). Lägst ålder, 22,6 år, har män som använder centralt verkande sympatomimetika. Bland kvinnor är användare av antikonceptionella medel yngst, 28,7 år.

Den totala kostnaden för receptförskrivna läkemedel i Sverige år 2009 uppgick till 25 476 miljoner kronor (tabell 2). Kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser har förändrats kraftigt mellan åren 2008 och 2009 (tabell 14 och 17). Kostnadsökningarna för såväl immunsuppressiva medel och virushämmande medel kan förklaras av ökad användning av nya och dyra läkemedel. Grupperna antidepressiva medel samt medel vid magsår och gastroesofageal reflux har fått minskade kostnader på grund av prissänkningar som beror på försäljningskonkurrens för läkemedel vars patentskydd upphört och därmed kan produceras av flera tillverkare.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-3-28
Format: PDF
Antal sidor: 91
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Pinelopi Lundquist
075-247 39 95