/
/

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform med mera för vissa insatser år 2009

Rapporten innehåller statistik om vissa kommunala insatser som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och som riktar sig till personer som fyllt 65 år samt till personer som är yngre än 65 år och som har en funktionsnedsättning.

Bilaga

Tabellbilaga

 

Sammanfattning

Denna rapport innehåller statistik om vissa kommunala insatser som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och som riktar sig till personer som fyllt 65 år samt till personer som är yngre än 65 år och som har en funktionsnedsättning. Statistiken är uppdelad på regiform, dvs. om personal som utför insatserna är anställd av kommunen eller t.ex. ett bolag eller en stiftelse.

Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, baseras på mängduppgifter som samlats in från Sveriges kommuner. Mättidpunkter är den 1 oktober 2009 för antal personer som berörs och oktober månad 2009 för antal hemtjänsttimmar respektive vård/boendedygn.

Med hemtjänst avses här att personen har beviljats en eller flera av insatserna service, personlig omvårdnad, ledsagning, matdistribution eller trygghetslarm. Som hemtjänst räknas också hjälp av anhörig/närstående som är anställd av kommunen och avlösning av anhörigvårdare.

Åldersgruppen 65 år och äldre

Enligt kommunernas inrapportering hade drygt 200 000 personer som fyllt 65 år och som bodde i ordinärt boende hemtjänst den 1 oktober år 2009.

Antalet beviljade hemtjänsttimmar var under oktober månad 2009 drygt 4,5 miljoner, vilket motsvarar cirka 22 timmar per månad och person. Cirka 83 procent av hemtjänsttimmarna utfördes av personal anställd i kommunen, resterande hemtjänsttimmar (cirka 17 %) utfördes av personal anställd i enskild regi. Andelen hemtjänsttimmar utförda i enskild regi har ökat något jämfört med tidigare år. År 2007 var andelen cirka 12 procent och år 2008 cirka 16 procent.

Drygt 95 000 personer i åldern 65 år och äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2009. Av dessa bodde cirka 83 procent i bostäder som drevs i kommunal regi och cirka 17 procent i bostäder som drevs i enskild regi.

Den 1 oktober 2009 fick cirka 8 500 personer i åldersgruppen 65 år och äldre korttidsvård. Av dessa fick ca 89 procent korttidsvård som drevs i kommunal regi. Den resterande andelen utgjordes i huvudsak av korttidsvård som drevs i enskild regi.

Åldersgruppen yngre än 65 år med funktionsnedsättning

Det var nästan 21 000 personer som bodde i ordinärt boende och var beviljade hemtjänst den första oktober 2009.

Närmare 530 000 hemtjänsttimmar var beviljade under oktober månad 2009 för personer i åldern 0–64 år på grund av personernas psykiska eller fysiska funktionsnedsättning. Ungefär 82 procent av hemtjänsttimmarna utfördes i kommunal regi och 18 procent i enskild regi.

Cirka 4 900 personer i åldern 0–64 år med psykisk eller fysisk funktionsnedsätt-ning bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2009. För drygt 71 procent av dessa personer drevs bostäderna i den egna kommunens regi, medan 27 procent av bostäderna drevs i enskild regi. Resterande bostäder drevs av landstinget eller annan kommun.

Läs hela sammanfattningen
 

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-3-26
ISBN: 978-91-86585-08-2
Format: POD
Antal sidor: 104
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr