/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4, år 2009 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Under det fjärde kvartalet 2009 betalades 2 866 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Det är en ökning med 17 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008. Utbetalningarna under helåret 2009 ökade också med 17 procent jämfört med helåret 2008.

  Tabellbilaga

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under fjärde kvartalet år 2009. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS) och syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med fjärde kvartalet år 2009. Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under fjärde kvartalet år 2009

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser). Under fjärde kvartalet 2009 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 866 miljoner kronor. Vid jämförelse med fjärde kvartalet år 2008 är det en ökning med 17 procent.

  • Till flyktingar har under det fjärde kvartalet 2009 betalats ut 574 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Vid jämförelse med fjärde kvartalet år 2008 är det en ökning med 5 procent. Lägsta utbetalningen under den senaste femårsperioden var under tredje kvartalet 2005 då 252 miljoner kronor betalades ut. Under denna period har beloppen varierat mellan 252–574 miljoner kronor.
  • Av de 270 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 218 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Fjärde kvartalet 2008 var det 268 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 202 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under alla kvartalen år 2009

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under hela året 2009 betalades 11 102 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2008.
  • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under hela året 2009 var 2 288 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2008.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-3-14
ISBN: 978-91-86585-01-3
Format: POD
Antal sidor: 55
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Josefin Blomkvist
075-247 30 00