/
/

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer

Redovisning av statsbidrag för 2008 och 2009

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att fördela 3 miljoner kronor till det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer för år 2008 och för 2009. Syftet med statsbidragen är att stödja utvecklingsarbetet inom nätverket.

Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och vårdorganisationer har för åren 2008–2009 fått 6 miljoner kronor i statsbidrag för utvecklingsarbetet i nätverket. Socialstyrelsen har i uppdrag att redovisa hur medlen har använts.
Hälsoinriktningen av hälso- och sjukvården lyftes fram när den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen kom 1983. Då blev det förebyggande arbetet lagfäst och jämställt med det mer sjukvårdande arbetet. Denna inriktning av hälso- och sjukvården har ytterligare stärkts genom två folkhälsopropositioner som antagits av riksdagen 2003 och 2008.
Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) är en idéburen organisation vars mål är att stödja utvecklingen mot en hälsoorientering av hälso- och sjukvården. Nätverket bildades 1996 och befinner sig i en utvecklingsfas. HFS har idag 28 medlemsorganisationer med drygt 60 medlemssjukhus/vårdorganisationer. Av de 28 medlemsorganisationerna är 10 hela landsting, 17 sjukhus/vårdorganisationer och en privat vårdgivare.
Nätverket har använt medlen till flera pågående eller nystartade utvecklingsarbeten. Ett exempel är ett webbaserat och självinstruerande utbildningsmaterial inom området hälsofrämjande förhållningssätt i hälso- och sjukvården. Ett annat arbete rör stöd till temagrupper inom områdena levnadsvanor – tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Nätverket har tagit fram förslag på nya förbättrade indikatorer för att användas vid årliga uppföljningar av verksamhetens hälsoorientering. Kollegial granskning mellan medlemmar har påbörjats. Medel har använts till att konstruera en ny hemsida och uppdatera nyhetsbrev och informationsmaterial

Läs hela sammanfattningen
 

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-2-23
Format: POD
Antal sidor: 15
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ingrid Ström
075-247 30 00