/
/

Stimulansbidrag LOV – Slutrapport

153 kommuner har beslutat att införa valfrihetssytem inom äldreomsorgen visar Socialstyrelsens uppföljning. 68 av dessa kommuner har valfrihetssystem i drift. Det finns ännu inte tillräckligt underlag för att utvärdera om hur systemen påverkar de enskilda personernas faktiska valfrihet och livskvalitet.

Sammanfattning

Trots helt olika förutsättningar för att få till stånd ett fungerande valfrihets-system har intresset för LOV varit påfallande stort bland Sveriges kommuner. Demografi och geografi sätter gränser där vidsträckta, glest befolkade kommuner stöter på stora problem som inte tättbefolkade storstadskommuner behöver tackla. Bland de kommuner som sökt stimulansbidrag finns allt från rena glesbygdskommuner till större städer och pendelkommuner.

Stort intresse för att utreda och införa valfrihetssystem

Av Sveriges 290 kommuner har 212 ansökt om och beviljats stimulansbidrag för att utreda möjligheterna att införa ett valfrihetssystem eller för att utveckla ett befintligt system.

Var femte kommun har redan infört valfrihetssystem

I oktober 2010 hade 153 kommuner beslutat att införa valfrihetssystem enligt LOV. Av dessa hade 68 kommuner valfrihetssystem i drift.

77 000 personer omfattas av fritt val i hemtjänst

Kommunerna uppger att 77 000 personer omfattas av valfrihetssystem i hemtjänsten. Andelen personer som valt enskild utförare skiljer sig markant åt mellan kommunerna. Av dessa brukare har närmare 40 procent valt enskild utförare.

Förfrågningsunderlagen styr kvaliteten

Förfrågningsunderlagets innehåll och utformning avgör kommunens möj-ligheter att leva upp till det ansvar som kommunen åläggs i lagar, förordningar och föreskrifter samt till att ge förutsättningar för mångfald. Socialstyrelsens genomgång av sjuttio förfrågningsunderlag visar på brister i båda dessa avseenden, även om vissa förbättringar skett sedan Socialstyrelsens uppföljning i mars 2010.

LOV har förbättrat kommunernas verksamhetsuppföljning

Kommunerna har inför besluten om valfrihetssystem tvingats att noga analysera kostnadsläge, effektivitet och kvalitet i sina egna verksamheter.

Flertalet kommuner anvisar egenregin för person som inte kan eller vill välja

Alla kommuner som inför valfrihetssystem ska ha någon form av icke-valsalternativ för personer som inte kan eller vill välja. Oftast är egenregin icke-valsalternativ men även andra former förekommer, till exempel turordning.

Valfrihetssystemet gynnar små företag

Valfrihetssystemet har bidragit till nyföretagande och har också bidragit till att utveckla befintliga småföretag i landsortskommuner. Flera kommuner uppger att LOV har skapat en ny marknad för småföretag och även bidragit till att antalet kvinnliga företagare ökat.

Ännu för tidigt att se hur LOV påverkar livskvaliteten

Det finns ännu inte tillräckligt underlag för att utvärdera de viktiga frågorna om hur valfrihetssystemen påverkar de enskilda personernas faktiska valfrihet och livskvalitet. I Socialstyrelsens regleringsbrev för 2010 finns ett särskilt uppdrag att följa valfrihetssystemen ur ett patient- och befolkningsperspektiv fram till 2012. Frågan om i vilken utsträckning kommunerna ger tillräckligt med information och stöd i valet av utförare kommer att analyseras som en aspekt i detta uppdrag.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-12-5
Format: POD
Antal sidor: 75
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt