/
/

Habilitering och rehabilitering – Förutsättningar för uppföljning

Rapporten visar att förutsättningarna för att följa upp insatser för habilitering och rehabilitering av personer med funktionsnedsättning har blivit bättre. Socialstyrelsen anser att det behövs en utveckling av informationen inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Sammanfattning

Förutsättningarna för att följa upp habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning är idag betydligt bättre än för ett tiotal år sedan. Det finns dock fortfarande en stor utvecklingspotential, både när det gäller framtagandet av evidensbaserad kunskap och utvecklingen av uppföljningsbara data. Trots bättre förutsättningar sker uppföljningar i begränsad omfattning, något som hittills också har gällt Socialstyrelsens arbeten. Detta är några av huvudbudskapen i denna rapport.

I rapporten beskrivs främst pågående aktiviteter inom Socialstyrelsen rörande habilitering och rehabilitering, men också insatser av ett antal större aktörer som påverkar möjligheten till uppföljning inom habiliterings- och rehabiliteringsområdet.

Utvecklingen bör ingå i arbetet med strategin för god hälsa, vård och omsorg

Socialstyrelsen håller fast vid sitt tidigare ställningstagande om att ett särskilt och avgränsat uppföljningssystem för habilitering och rehabilitering inte bör etableras. I stället bör utveckling av förutsättningar för uppföljning ingå som en del i arbetet med strategin för god hälsa, vård och omsorg.

Viktigt att utveckla möjligheterna att följa upp både hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser

För att i framtiden få en bra och allsidig uppföljning av habiliterings- och rehabiliteringsinsatser är det viktigt att inte bara följa upp vad som görs inom hälso- och sjukvården, utan att också utveckla möjligheter att följa upp insatser inom socialtjänsten.

Habiliterings och rehabiliteringsaspekternas ska lyftas fram

Socialstyrelsen avser att på ett tydligare sätt lyfta fram habiliterings- och rehabiliteringsaspekter i de utvecklingsarbeten som pågår inom myndigheten, till exempel i samband med utvärderingar och utveckling av uppföljningsindikatorer.  

Register och öppna jämförelser ska i högre utsträckning innehålla uppgifter om habilitering och rehabilitering

Socialstyrelsen ska också verka för en utveckling som innebär att olika register i högre utsträckning än idag inkluderar data om habiliterings- och rehabiliteringsinsatser. Som ett exempel kan nämnas att Socialstyrelsen för närvarande håller på att ta fram en öppen jämförelse och utvärdering av strokevården, där både landstingens och kommunernas rehabiliteringsinsatser kartläggs. Utvärderingen kommer att presenteras under 2011.

Samma år avser Socialstyrelsen att genomföra en öppen jämförelse när det gäller rehabiliteringsinsatser till personer med syn- respektive hörselskador. Vidare planeras för en kartläggning av rehabiliteringsinsatser till personer med traumatisk hjärnskada. Dessa arbeten kan ses som försök att pröva en ansats med öppna jämförelser inom rehabiliteringsområdet. Även uppföljningar inom andra områden kan komma att bli aktuella.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-12-20
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Vera Gustafsson
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder