/
/

Internationella adoptioner – nya krav på blivande adoptivföräldrar

Socialstyrelsens uppföljning av lagändringen i socialtjänstlagen om internationella adoptioner visar att kommunerna har dålig kunskap om innehållet och kompetensen hos utbildarna.

Sammanfattning

Resultaten av Socialstyrelsens uppföljning av ändringarna i socialtjänstlagen om internationella adoptioner visar att kommunerna har beredskap för att kunna anvisa blivande adoptivföräldrar till föräldrautbildning. Kommunerna samverkar bland annat genom kommunförbunden för att kunna erbjuda föräldrautbildning regelbundet.

Krav på genomgången föräldrautbildningen innan adoptionsutredningen börjar

De flesta av kommunerna kräver av de blivande adoptivföräldrarna att de har deltagit i föräldrautbildningen innan socialnämnden påbörjar medgivandeutredningen. Flertalet kommuner har också ändrat sitt arbetssätt efter lagändringarna genom att fördjupa arbetet med medgivandeutredningen. Under utredningen är det vanligt att utredaren arbetar utifrån de olika momenten i föräldrautbildningen.

Olika aktörer anordnar föräldrautbildningen - kommunerna har dålig kunskap om innehåll och kompetens

Kommunerna anordnar föräldrautbildning, men det är lika vanligt med studieförbund som anordnare. Även privata aktörer förekommer och i minst tre kommuner är det fortfarande Adoptionscentrum som är utbildningsanordnare. Avgiften som deltagarna betalar varierar mellan noll och drygt fem tusen kronor per person. Många kommuner saknar kunskap om innehållet i och omfattningen av föräldra-utbildningen, liksom om kompetens hos utbildarna.

Några deltar i föräldrautbildningen utan att gå vidare i adoptionsprocessen.

Det förekommer att personer deltar i föräldrautbildningen men sedan inte går vidare genom att ansöka om medgivande för internationell adoption. Det är dock inte vanligt. Det kan vara annorlunda i de tre största städerna, men för att bedöma det saknas underlag.

Vissa kommuner följer inte rekommendationer för övre åldersgräns

När det gäller de blivande adoptivföräldrarnas ålder följer de flesta kommuner Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption. Men det händer vid enstaka tillfällen att socialnämnden inte följer tjänstemännens förslag utan vill tillåta adoption i högre åldrar än vad Socialstyrelsen rekommenderar.

Sjukdomar eller funktionsnedsättningar behöver inte vara hinder för adoption.

Sjukdomar eller funktionsnedsättningar behöver inte vara hinder för adoption. Utredare grundar sin bedömning på intyg från medicinskt sakkunniga och vid tveksamhet vänder de sig till Socialstyrelsens rättsliga råd för ett utlåtande.

Önskvärt att kommunerna samverkar mer kring föräldrautbildningen

Socialstyrelsens uppföljning visar att kommunerna har för dålig kontroll över innehållet i föräldrautbildningarna och kompetensen hos utbildarna. Socialstyrelsen anser därför att det är önskvärt att kommunerna bygger ut sin samverkan om föräldrautbildningen, till exempel inom eller mellan kommunförbund, och att i avtal eller genom upphandling styra innehållet i utbildningarna och kompetensen hos utbildarna.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-12-19
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Gunilla Cederström
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj